Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Prva godina

Osnovi ekonomije

Ekonomika turizma

Statistika u turizmu - Grupa B

PREDMETNI NASTAVNIK: [MR JASMINA LEKOVIĆ] :

Turistička geografija - Grupa A

PREDAVANJA
[DR DARIO ŠIMIČEVIĆ]:

Turistička geografija - Grupa B

PREDAVANJA
[DR DUŠAN KIĆOVIĆ]:

Kulturno nasleđe i turizam

PREDAVANJA [DR BOJANA PLEMIĆ]:

ILUSTRACIJE UZ UDŽBENIK [DR BOJANA PLEMIĆ]:
(ZIP arhive treba snimiti i raspakovati na računaru)

 1. Praistorija [4.8 MB]
 2. Mesopotamija [8.7 MB]
 3. Egipat [11.7 MB]
 4. Egejska umetnost [13.0 MB]
 5. Grčka umetnost [30.4 MB]
 6. Umetnost Etruraca [7.3 MB]
 7. Rimska umetnost [5.8 MB]
 8. Ranohrišćanska umetnost [4.3 MB]
 9. Vizantijska umetnost [4.9 MB]
 10. Islamska umetnost [1.7 MB]
 11. Srpska srednjovekovna umetnost [29.9 MB]
 12. Rani srednji vek [1.7 MB]
 13. Romanika [5.9 MB]
 14. Gotika [34.7 MB]
 15. Renesansa [49.4 MB]
 16. Barok [17.3 MB]
 17. Neoklasicizam [8.8 MB]
 18. Romantizam [20.1 MB]
 19. Realizam [3.2 MB]
 20. Impresionizam [6.1 MB]
 21. Postimpresionizam [19.0 MB]
 22. Slikarski pravci XX veka [11.8 MB]
 23. Skulptura XX veka [1.6 MB]
 24. Arhitektura XX veka [2.8 MB]
 25. Moderna umetnost [6.6 MB]

Osnovi prava

Program predmeta sadrži nekoliko poglavlja. U poglavlju naslovljenom Pojam države i prava objašnjavaju se pojmovi države i prava, polazeći od nastanka države, oblika vladavine, političkog režima, državnog uređenja i državne vlasti.

Pravo se objašnjava kao složena društvena pojava i to kroz tumačenje različitih teorija (normativističke, psihološke, sociološke).

Drugi deo sadrži odeljke o subjektima prava, pravnoj i poslovnoj sposobnosti, atributima fizičkih lica, pojmu pravnog lica i dr.

Deo Stvarnog prava obuhvata podelu stvari, svojinu, državinu, službenosti i zalogu.

Četvrti deo odnosi se na pojam i izvore obligacionog prava sa posebnim naglaskom na ugovore kao izvore obligacija. Pored ugovora obrađuju se i drugi izvori obligacija: prouzrokovanje štete, sticanje bez osnova, poslovodstvo bez naloga i jednostrana izjava volje.

Na kraju se govori o prestanku obligacija i zloupotrebi prava.

Cilj izučavanja ovog predmeta jeste sticanje osnovnih znanja o pravu što omogućava lakše i kvalitetnije savladavanje programa predmeta Poslovno pravo koji je obavezan u drugoj godini studija.

PREDAVANJA [DR ZORAN RADULOVIĆ]

Sociologija

U okviru nastavnog predmeta „Sociologija“ koji se izučava na prvoj godini studija, studenti stiču osnovna znanja o pojmu, nastanku i klasifikaciji nauka kao i nastanku i glavnim pravcima razvoja Sociologije. Predmet, metode i zadaci Sociologije, kao i njen odnos prema srodnim naukama takođe se izučavaju. Najvažniji deo ovog predmeta predstavljaju razmatranja o strukturi i dinamici društva, u okviru koga se posebna pažnja poklanja izučavanju rada, svojine, društvenih grupa, klasa, države i politike. Značajan deo predstavljaju i objašnjenja društvene nadgradnje: prava, religije, običaja, morala i umetnosti. U cilju pravilnijeg shvatanja razvoja ljudskog društva poseban odeljak odnosi se na upoznavanje sa periodizacijom razvoja ljudskog društva, od prvobitne zajednice do savremenog perioda.

Od posebnog značaja za studente turizma poredstavlja deo naslovljen kao „Osnovi sociologije turizma“. U tom delu polazeći od predmeta Sociologije turizma izučavaju se različiti aspekti turizma kao posebne društvene pojave: turizam kao novi oblik korišćenja slobodnog vremena, turizam i društveni zakoni, motivacija i turizam, ljudske potrebe i odmor, društvene posledice turizma...

PREDAVANJA [DR ZORAN RADULOVIĆ]

KNJIGA - Sociologija [1.85 MB]

Osnovi računarstva

Osnovi računarstva uvode studenta u svet kompjutera i informatike. Na ovom predmetu se stiču osnovna znanja o hardveru, softveru, predstavljanju podataka i uopšte o načinu funkcionisanja računara.

Na vežbama se studenti upoznaju sa osnovama rada u operativnom sistemu, a najveći broj vežbi posvećen je radu u programu za obradu teksta (Word) i kreiranje prezentacija (Power Point). Praktični deo ispita sastoji se iz rada u ove dve aplikacije, tokom ograničenog vremena.

Na ovom predmetu se posebna pažnja obraća i na aktivnost na nastavi i od studenta se očekuje da:

 • redovno pohađa predavanja i vežbe
 • sprema gradivo za svaki čas
 • mu je uvek dostupan računar sa multimedijalnim mogućnostima (zvuk)
 • ima brz internet i novu verziju web čitača (Mozilla Firefox ili Google Chrome)
 • ima instaliran Microsoft Office 2007 ili noviji na računaru

PREDAVANJA [MR MILOŠ NICIĆ] :

DOPUNSKI TEKSTOVI UZ PREDAVANJA [MR MILOŠ NICIĆ]

E-TEST za proveru znanja: START.webnstudy.com:: E-TEST

Podsećamo studente da se ispit priprema iz predviđene literature. Elektronski test ima veliki broj mogućih kombinacija pitanja i odgovora, pošto na određena pitanja postoji čak i više mogućih tačnih odgovora pri čemu se na testu prikazuje samo jedan, po slučajnom izboru. Smatramo da učenje napamet svih mogućih pitanja i tačnih odgovora ne predstavlja dobru praksu.

Uložili smo maksimalan napor da pitanja kao i odgovori budu jasni, nedvosmisleni i tačni. Ipak, pošto su greške uvek moguće, bićemo zahvalni studentima koji nam ukažu na iste. Hvala na razumevanju.

VEŽBE [ANĐELKA ŠTILIĆ] :

Engleski jezik A1

PREDAVANJA [DR MILINA KOSANOVIĆ] :

Da biste pristupili Google učionici molim Vas da otvorite gmail adresu sa punim imenom i prezimenom. Pristupni kod predmeta je: Engleski jezik A1 kkcfgyx

Engleski jezik B1

PREDAVANJA [DR MILINA KOSANOVIĆ] :

Da biste pristupili Goole učionici molim Vas da otvorite gmail adresu sa punim imenom i prezimenom. Pristupni kod predmeta je: Engleski jezik B1 qaebmeo

Nemački jezik A1

PREDAVANJA [MR IVANA STOJANOVIĆ] :

Kod za pristup Gugl (Google) učionici: Nemački jezik A1:

https://classroom.google.com/c/MjYzOTQxNTI4NDEz?cjc=tqe3j4x

Pristupni kod: tqe3j4x

Nemački jezik B1

PREDAVANJA [MR MAŠA POLILLO] :

Kod za pristup "google učionici" Nemački jezik B1: ooh5ihg

Francuski jezik A1

PREDAVANJA [JELENA MILOŠEVIĆ] :

Francuski jezik B1

Francuski jezik B1, kao izborni predmet, može da se sluša sve tri godine. To je drugi strani jezik koji studenti ili ranije nisu učili, ili su ga učili, ali ga slabije znaju od prvog (A jezika).

Cilj nastave francuskog kao drugog stranog jezika, na početnom nivou jeste da se studenti osposobe za osnovne veštine komunikacije. Naglasak je, stoga, na praktičnom, komunikativnom korišćenju jezika, razumevanju pročitanog teksta i usmenom izlaganju iz oblasti struke i svakodnevnog života. Nastava je usmerena na komunikativne veštine i na jezik potreban za efikasno poslovanje u svim sektorima turističke privrede. Posebna pažnja posvećuje se negovanju poslovne etikecije i govornoj i pisanoj komunikaciji.

Nastava se izvodi na predavanjima i vežbama. Razvijaju se sve četiri veštine (čitanje, pisanje, slušanje, govor) uz upotrebu savremenih nastavnih sredstava i adekvatne oblike rada – rad u grupama, parovima, individualno. Svaki student ima mogućnost da aktivno učestvuje u procesu nastave i da kroz razne aktivnosti u toku nastave i kod kuće usvaja propisani fond reči i gramatičke strukture.

Do kraja treće školske godine studenti nauče da koriste predviđene jezičke strukture u govoru, pisanju i prevođenju tekstova iz oblasti struke. Oni svoje znanje mogu da primene u komunikaciji sa svojim kolegama iz drugih zemalja pismeno ili usmeno, preko Interneta ili direktno, kao i da na francuskom jeziku vode razgovor o turizmu u našoj i drugim zemljama i na taj način steknu nova saznanja o zemljama u svetu i novim tendencijama u turizmu.

Ruski jezik A1

PREDAVANJA [BORKOVIĆ MILANA, MSR] :

Алфавит [Datum objave: 05.10.2020.]
Вводная лексика [Datum objave: 05.10.2020.]
Числительные [Datum objave: 05.10.2020.]
https://www.youtube.com/watch?v=5Tajav9gl_o&feature=emb_logo [Datum objave: 05.10.2020.]

Повторение и сравнение настоящего и прошедшего времен [Datum objave: 12.10.2020.]
Упражнения — настоящее время, прошедшее время, числительные [Datum objave: 12.10.2020.]
https://www.youtube.com/watch?v=OgRB9y9uW2g&feature=emb_logo [Datum objave: 12.10.2020.]
https://www.youtube.com/watch?v=-tjsC90KQ1E&feature=emb_logo [Datum objave: 12.10.2020.]

Падежи в единственном числе [Datum objave: 19.10.2020.]
Упражнения — падежи в единственном числе [Datum objave: 19.10.2020.]

Aкузатив и локатив — вежбе [Datum objave: 26.10.2020.]
Акузатив и локатив — разлике [Datum objave: 26.10.2020.]

Множественное число существительных — упражнение [Datum objave: 03.11.2020.]
Множественное число существительных [Datum objave: 03.11.2020.]

Выражение принадлежности [Datum objave: 09.11.2020.]
Родительный падеж единственного числа [Datum objave: 09.11.2020.]
Родительный падеж и выражение принадлежности — упражнения [Datum objave: 09.11.2020.]

Вежба са падежима [Datum objave: 17.11.2020.]
Дательный падеж — упражнение [Datum objave: 17.11.2020.]
Дательный падеж единственного числа [Datum objave: 17.11.2020.]
Датив личних заменица [Datum objave: 17.11.2020.]
Инструментал — вежба [Datum objave: 17.11.2020.]
Творительный падеж единственного числа [Datum objave: 17.11.2020.]
Белешке са предавања (16.11.2020.) [Datum objave: 17.11.2020.]

СОВЕТЫ, КАК ВЫБРАТЬ СТРАНУ ДЛЯ ОТДЫХА [Datum objave: 23.11.2020.]
КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО РАЗНЫМ ВИДАМ ОТДЫХА [Datum objave: 23.11.2020.]
ПОМОЩЬ В ОФОРМЛЕНИИ ТУРА [Datum objave: 23.11.2020.]
Притяжательные местоимения [Datum objave: 23.11.2020.]
Упражнения — притяжательные местоимения [Datum objave: 23.11.2020.]

Информирование о специализации турфирмы [Datum objave: 11.12.2020.]
Решение проблем с аннулированием тура [Datum objave: 11.12.2020.]
Блок 1 — грамматика [Datum objave: 11.12.2020.]

Встреча туристов в аэропорту [Datum objave: 14.12.2020.]
Проверка приехавших по списку и их паспортов [Datum objave: 14.12.2020.]
Решение возможных проблем с багажом [Datum objave: 14.12.2020.]
Сопровождение туристов к автобусу [Datum objave: 14.12.2020.]
Повратни глаголи [Datum objave: 14.12.2020.]

ПОНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ГРАМАТИКЕ ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА [Datum objave: 29.12.2020.]

3.1. Приезд туристов в гостиницу. Заполнение анкеты [Datum objave: 08.02.2021.]
3.2.Оформление индивидуальных туристов [Datum objave: 08.02.2021.]
Будуће време — вежба [Datum objave: 08.02.2021.]
Будуће време у руском језику [Datum objave: 08.02.2021.]
Выражение необходимости [Datum objave: 08.02.2021.]
Однос вида и времена у руском језику [Datum objave: 08.02.2021.]
Систем глаголских времена у руском језику — вежба [Datum objave: 08.02.2021.]

3.3. Информация о номерах в гостинице, их расположении и оборудовании [Datum objave: 17.02.2021.]
3.4. Решение проблем с расселением [Datum objave: 17.02.2021.]
3.5. Удовлетворение претензий по поводу номеров и их оборудования [Datum objave: 17.02.2021.]
Относительные предложения [Datum objave: 17.02.2021.]

Система прилагательных в русском языке (теория + упражнения) [Datum objave: 26.02.2021.]

Склонение прилагательных в единственном числе [Datum objave: 5.03.2021.]
Склонение прилагательных в единственном числе [Datum objave: 5.03.2021.]

Белешке са предавања 08.03.2021. [Datum objave:10.03.2021.]
Белешке са вежби 09.03.2021. [Datum objave:10.03.2021.]

4.1. Информация о структуре туркомплекса, вручение туристам карточек отеля [Datum objave:15.03.2021.]
4.2. Информация о предоставляемых услугах [Datum objave:15.03.2021.]
4.3. Сообщение туристам о полученной на их имя корресподенции [Datum objave:15.03.2021.]
Грамматика третьего блока [Datum objave:15.03.2021.]

Модални глаголи — вежба [Datum objave:22.03.2021.]
Модални глаголи [Datum objave:22.03.2021.]

Склонение личных местоимений [Datum objave:29.03.2021.]
Склонение личных местоимений — упражнение [Datum objave:29.03.2021.]

Oud Huis Amsterdam, Брюгге [Datum objave:05.04.2021.]
Отели Ривьера и Рай [Datum objave:05.04.2021.]
По Египту — памятка туриста [Datum objave:05.04.2021.]

4.4. Выполнение просьб и заявок [Datum objave: 19.04.2021.]
4.5. Расчёт за проживание в гостинице [Datum objave: 19.04.2021.]
Добро́ пожа́ловать в наш оте́ль [Datum objave: 19.04.2021.]

Konsultacije je moguće obaviti preko Skajpa, ponedeljkom od 08.30 do 10.00.
Skype name: milanaborkovic93

Ruski jezik B1

PREDAVANJA [BORKOVIĆ MILANA, MSR] :

Алфавит [Datum objave: 13.10.2020.]
Основной речевой этикет — картинка [Datum objave: 13.10.2020.]
Основной речевой этикет [Datum objave: 13.10.2020.]
https://burupo.com/ru/read-russian-ru/ [Datum objave: 13.10.2020.]
https://www.youtube.com/watch?v=-GbXtWcDIbU&feature=emb_logo [Datum objave: 13.10.2020.]
https://www.youtube.com/watch?v=t-eD7zR9uMM&feature=emb_logo [Datum objave: 13.10.2020.]
https://www.youtube.com/watch?v=Mg2oyoVnKYQ&feature=emb_logo [Datum objave: 13.10.2020.]

Личные местоимения и инфинитив [Datum objave: 20.10.2020.]
Настоящее время [Datum objave: 20.10.2020.]
Упражнения — настоящее время, личные местоимения и инфинитив [Datum objave: 20.10.2020.]
https://www.youtube.com/watch?v=OgRB9y9uW2g&feature=emb_logo [Datum objave: 20.10.2020.]
https://www.youtube.com/watch?v=-tjsC90KQ1E&feature=emb_logo [Datum objave: 20.10.2020.]

Род прилагательных [Datum objave: 26.10.2020.]
Род существительных [Datum objave: 26.10.2020.]
Упражнения [Datum objave: 26.10.2020.]
Числительные до 100 [Datum objave: 26.10.2020.]

Предложный падеж — упражнения [Datum objave: 03.11.2020.]
Предложный падеж [Datum objave: 03.11.2020.]

Винительный и предложный падежи — упражнения [Datum objave: 09.11.2020.]
Винительный падеж единственного числа [Datum objave: 09.11.2020.]

Множина придева [Datum objave: 17.11.2020.]
Номинатив множине придева — вежба [Datum objave: 17.11.2020.]
Номинатив множине [Datum objave: 17.11.2020.]
Номинатив множине [Datum objave: 17.11.2020.]

Присвојне заменице — вежба [Datum objave: 23.11.2020.]
Присвојне заменице [Datum objave: 23.11.2020.]
Редни бројеви — вежба [Datum objave: 23.11.2020.]
РЕДНИ БРОЈЕВИ У РУСКОМ ЈЕЗИКУ [Datum objave: 23.11.2020.]

ВСТРЕЧА ТУРИСТОВ В АЭРОПОРТУ [Datum objave: 11.12.2020.]
ПРОВЕКА ПАСПОРТОВ [Datum objave: 11.12.2020.]
ОБЪЯСНЕНИЕ, ГДЕ ЧТО НАХОДИТСЯ [Datum objave: 11.12.2020.]

Решение проблем с багажом [Datum objave: 14.12.2020.]
Отъезд из аэропорта, знакомство с туристским центром [Datum objave: 14.12.2020.]
Россия — большая страна [Datum objave: 14.12.2020.]

ПОНАВЉАЊЕ ГРАДИВА ГРАМАТИКЕ ЗИМСКОГ СЕМЕСТРА [Datum objave: 29.12.2020.]

3.1. Помощь туристам заполнять анкеты и ориентироваться в гостинице [Datum objave: 08.02.2021.]
3.2. Оказание содействия в выборе номера [Datum objave: 08.02.2021.]
Прошло време глагола у руском језику [Datum objave: 08.02.2021.]
Прошло време у руском језику — вежбе [Datum objave: 08.02.2021.]

Генитив једнине — вежба [Datum objave: 17.02.2021.]
Генитив једнине [Datum objave: 17.02.2021.]
Припадност у руском језику [Datum objave: 17.02.2021.]

Дательный падеж — упражнение [Datum objave: 26.02.2021.]
Дательный падеж единственного числа [Datum objave: 26.02.2021.]

3.3. Сообщение, какое оборудование имеется в номере [Datum objave: 5.03.2021.]
3.4. Решение проблем с номерами [Datum objave: 5.03.2021.]
Инструментал — вежба [Datum objave: 5.03.2021.]
Инструментал једнине [Datum objave: 5.03.2021.]

3.5. Объяснение, в какое время что работает [Datum objave: 15.03.2021.]
Вежба са падежима [Datum objave: 15.03.2021.]
Преглед деклинације у једнини [Datum objave: 15.03.2021.]

4.1. Объяснение, где что находится [Datum objave: 23.03.2021.]
Локатив придева [Datum objave: 23.03.2021.]
Вежбе са локативом [Datum objave: 23.03.2021.]

4.2. Сообщение туристам о полученной на их имя корресподенции [Datum objave: 30.03.2021.]
4.3. Информирование о дополнительных услугах [Datum objave: 30.03.2021.]
Падежи в единственном числе — повторение [Datum objave: 30.03.2021.]
Повторение и сравнение настоящего и прошедшего времен [Datum objave: 30.03.2021.]

4.4. Информирование о времени работы [Datum objave: 05.04.2021.]
4.5. Разъяснение причин перерыва в работе [Datum objave: 05.04.2021.]
Дани у недељи [Datum objave: 05.04.2021.]

Predavanje 1 [Datum objave: 20.04.2021.]
Predavanje 2 [Datum objave: 20.04.2021.]

Konsultacije je moguće obaviti preko Skajpa, ponedeljkom od 08.30 do 10.00.
Skype name: milanaborkovic93

Druga godina

Poslovanje turističkih agencija

PREDAVANJA [DR JELISAVETA VUČKOVIĆ, MR JASMINA LEKOVIĆ]

Uslovi i postupak izrade diplomskog rada iz predmeta Poslovanje turističkih agencija PDF [194 KB]

Predlog tema za izradu diplomskog rada PDF [60 KB]

Osnovi menadžmenta

Marketing u turizmu

PREDAVANJA [DR VIOLETA TOŠIĆ, MR MILENKO ĐURIĆ]
VEŽBE [DR ALEKSANDRA TORNJANSKI]

Uputstvo (Tehnički uslovi) i postupak izrade diplomskog rada iz predmeta Marketing u turizmu kod dr Violete Tošić PDF [164 KB]

1. Razvoj marketinga PPT [1400 KB] [Datum objave: 16.03.2020.]

2. Pojam turističkog tržišta PPT [603 KB] [Datum objave: 16.03.2020.]

3. Marketing informacioni sistem u turizmu PPT [711 KB] [Datum objave: 16.03.2020.]

4. Planiranje marketinških aktivnosti u turizmu PPT [527 KB] [Datum objave: 16.03.2020.]

5. Instrumenti marketinga u turizmu PPT [1326 KB] [Datum objave: 16.03.2020.]

Računovodstvo u turizmu - Grupa A

Računovodstvo u turizmu - Grupa B

PREDAVANJA [DR MIRJANA ILIĆ] :

Informatika u turizmu

ISPIT [MR MILOŠ NICIĆ] :

VEŽBE [ANĐELKA ŠTILIĆ] :

Video klipove možete sačuvati (desni klik, Save Video As...) ili gledati direktno sa sajta.

Selektivni oblici turizma 2010/2011

Selektivni oblici turizma

Studenti će se upoznati sa selektivnim oblicima turizma koji su vezani za aktivnostima na odmoru kao sa selektivnim oblicima turizma vezanim za sadržaje boravka.

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa najrazličitijim oblicima turizma od kojih su neki bili u začetku stvaranja turizma dok se drugi oblici turizma pojavljuju tek u novije vreme kao rezultat promene stila življenja koji uslovljavaju promene i u načinu organizovanja odmora, poput ekoturizma, seoskog turizma, nautičkog turizma, sportskog turizma, avanturističkog turizma, dark turizma kao i različitih drugih selektivnih oblika turizma ( kongresnog turizma, kulturnog turizma, turizma hrane i vina...) s ciljem da bi u praksi proširivali turističku ponudu destinacije podsticanjem i razvijanjem odgovarajućih novih oblika turizma karakterističnih za određenu destinaciju.

Ishod predmeta je ovladavanje problematikom upravljanja posebnim oblicima turizma na bazi interdisciplinarnog pristupa ( ekonomija – menadžment i marketing ), odnosno sticanje znanja i veština koji su obuhvaćeni programom strukovnih studija. Metodološka podloga koncepta predmeta je raznovrsna i omogućuje uočavanje, razumevanje i interpretiranje ključnih problema u vezi sa temom, koja je od izuzetnog značaja za unapređenje turističke ponude Srbije.
Osposobljavanje studenata da po završetku specijalističkih studija mogu efikasno i sa razumevanjem ući u proces organizaovanja posebnih oblika turizma i da započnu rad u hotelu, turističkoj agenciji, kongresnom birou, turističkoj organizaciji ili drugoj asocijaciji koja se bavi turizmom posebnih interesovanja.

PREDAVANJA [DR GEORGI GENOV] :

Poslovno komuniciranje

PREDAVANJA [MR MILENKO DJURIĆ; VLADIMIR PAVKOVIĆ MSc]

Cilj predmeta je da omogući studentima sticanje primenljivih znanja o oblicima poslovnog komuniciranja u turizmu, kao i iskustava iz prakse o strategijama i tehnikama efektnog dvosmernog procesa komuniciranja između turističkih organizacija i ciljnih grupa u javnosti.

Posebna pažnja usmerena je na razvijanje veštine studenata za profesionalno poslovno komuniciranja na nekoliko nivoa: poslovna korespondencija, vođenje poslovnih razgovora, prezentacije, odnosi sa medijima i nastupi u javnosti.

Sadržaj predmeta obuhvata aktuelne teme iz oblasti poslovnog komuniciranja u turizmu: Oblici i karakteristike poslovnog komuniciranja u turističkom poslovanju; Misija i zadaci stručnjaka za odnose s javnošću u novom milenijumu; Istraživanje stavova javnosti i javnog mnjenja; Strategije i taktike komuniciranja; Komunikacijski miks: oglašavanje, lična prodaja, unapređenje prodaje, publicitet; Korporativni identitet, poslovni stil i imidž; Poslovni bon ton i protokol; Stvaranje i pozicioniranje robnih marki (brendova) na turističkom tržištu; Organizacija prakse u obavljanju odnosa s javnošću; Profesionalni standardi i etika u odnosima s javnošću; Ciljne grupe u turizmu i javno mnjenje; Odnosi sa internom javnošću: motivisanje zaposlenih i stvaranje tima; Odnosi sa potrošačima; Uloga i karakteristike medija: štampani, elektronski mediji i internet; Odnosi sa medijima: saopštenja, izjave, intervjui i konferencije za štampu; Upravljanje odnosima s javnošću; Lobiranje na međunarodnom tržištu.

UPUTSTVO ZA IZRADU SEMINARSKOG RADA [2,37 MB]

Poslovni komuniciranje - ispitna pitanja (mr Milenko Đurić, Vladimir Pavković, MSc)

Poslovno pravo

Zaštita životne sredine i turizam

"Zaštita životne sredine i turizam" bavi se savremenim problemima zagađenja životne sredine i uticajem zagađenja na svakodnevni život i aktivnosti ljudi. Predmet se sastoji od nekoliko tematskih celina. Prva celina se bavi negativnim posledicama zagađenja po biljni i životinjski svet, ali i po čoveka. Zatim se predmet bavi savremenim problemima zagađenja vode, vazduha i zemljišta, izvorima tog zagađenja i njihovim posledicama po živi svet u celini. Poseban deo predmeta je usmeren ka različitim oblicima zaštite i unapređenja životne sredine, sa naglaskom na nacionalne parkove kao najsveobuhvatniji način zaštite, i razvijanju održivog turizma unutar tako zaštićenih područja.

UPUTSTVO ZA IZRADU DIPLOMSKOG RADA [150 KB]

Saradnja i partnerstvo u turizmu

Saradnja i patnerstvo se sve više primenjuju u turističkom sektoru za dostizanje poslovnih i opštih, zajedničkih ciljeva. U sve konkurentnijem globalnom okruženju partnerstvo je veoma delotvorno, pa čak i nezaobilazno u interesu daljeg razvoja turističke delatnosti kako sa gledišta privatnog, tako i javnog sektora. Saradnja i partnerstvo na nivou turističke destinavije predstavlja udruživanje znanja, stručnosti, kapitala i drugih resursa od strane različitih stejkholdera. Naša zemlja, kao i druge zemlje u tranziciji, koje karakteriše nedostatak kapitala za finasiranje brojnih infrastrukturnih objekta, kao i vrlo izražena potreba za unapređenjem najvažnijih javnih servisa, mogu imati brojne koristi od razvoja različitih modela saradnje i partnerstva.

U okviru predmeta Saradnja i partnerstvo u turizmu studenti se upoznaju sa:

 • ulogom i značajem saradnje i partnerstva na turističkom tržištu
 • učesnicima na turističkom tržištu (stejkholderima) i njihovom međusobnom saradnjom kroz lanac vrednosti u destinaciji
 • različitim modelima partnerstva
 • primenom saradnje i partnerstva u različitim oblastima turizma
 • primenom strategije klastera
 • ulogom javnog i privatnog sektora u procesu stvaranja partnerstva
 • ulogom i značajem destinacijiski menadžment organizacija kao nosioca i koordinatora saradnje i partnerstva na nivou turističke destinacije
 • mogućnostima primene saradnje i partnerstva u turizmu Srbije

Cilj predmeta:

 • usvajanje osnovnih teorijskih, a naročito praktičnih znanja u vezi sa primenom i značajem saradnje i partnerstva u turizmu, modelima i oblicima saradnje i partnerstva, razvojem i primenom strategije klastera na nivou turističke destinacije i ostalim aktuelnim temama iz izučavane oblasti.
Studentima se pruža mogućnost da se u okviru predmeta kroz teoriju i praksu upoznaju sa jednom od najaktuelnijih tema današnjice na nivou upravljanja turističkom destinacijom.

Engleski jezik A2

PREDAVANJA [DR SMILJKA KESIĆ ] :

VEŽBE [DR SMILJKA KESIĆ ] :

Engleski jezik B2

PREDAVANJA [DR SMILJKA KESIĆ ] :

Nemački jezik A2

PREDAVANJA [MR MAŠA POLILLO] :

Kod za pristup "google učionici" Nemački jezik A2: svl2wnz

Nemački jezik B2

Frohes Neues Jahr 2021.

PREDAVANJA [MR IVANA STOJANOVIĆ] :

Kod za pristup Gugl (Google) učionici: Nemački jezik B2:

https://classroom.google.com/c/MjYzOTI1NzAxMzEx?cjc=zhrmbr

Pristupni kod: zhrmbrw

Francuski jezik A2

PREDAVANJA [JELENA MILOŠEVIĆ] :

Francuski jezik B2

PREDAVANJA [JELENA MILOŠEVIĆ] :

Ruski jezik A2

PREDAVANJA [BORKOVIĆ MILANA, MSR] :

Ruski jezik B2

PREDAVANJA [BORKOVIĆ MILANA, MSR] :

Treća godina

Životna sredina i održivi razvoj

PREDAVANJA [DR DARIO ŠIMIČEVIĆ] :

Saobraćaj i turizam

PREDAVANJA [DR ALEKSANDRA TORNJANSKI]

Menadžment turističke destinacije - Grupa B

PREDAVANJA [DR GEORGI GENOV] :

Menadžment hrane i pića

Menadžment hotelskog domaćinstva

Medijske komunikacije

PREDAVANJA [MR MILENKO DJURIĆ; VLADIMIR PAVKOVIĆ MSc]

Literatura i ispitna pitanja PDF [260 KB]

Poslovanje hotelskih preduzeća

Poslovni turizam

PREDAVANJA [DR DARIO ŠIMIČEVIĆ] :

Istorija civilizacije

PREDAVANJA
[DR BOJANA PLEMIĆ]

Operativni menadžment u hotelijerstvu

PREDMETNI PROFESORI:[MR JASMINA LEKOVIĆ]

Preduzetništvo

Pravo Evropske unije

Predmet proučavanja „Prava Evropske Unije“ kao naučno nastavne discipline čine društveni odnosi i propisi kojima je uređeno funkcionisanje EU prema državama članicama EU i drugim pravnim i fizičkim licima. Pravo EU ima samostalne izvore koji predstavljaju novu pojavu u pravnoj praksi i teoriji. Metod prava EU određen je sadržinom izvora i specifičnim predmetom, naročito komunitarnog pravnog sistema koji najviše regulišu materiju zajedničkog ili unutrašnjeg tržišta. Osim zajedničkog tržišta uspostavlja se zajednička ekonomska i monetarna unija i zajednička politika EU, da bi se unapredio skladan i uravnotežen razvoj, zaposlenost i socijalna zaštita, jednakost polova, visok nivo zaštite i kvaliteta životne sredine, podizanje kvaliteta života, privredna i druga povezanost i solidarnost između zemalja EU i druga pitanja. EU kroz ostvarivanje ovih načela dokazuje svoj identitet i postojanje zajedničke spoljne i bezbednosne politike.

Cilj je očuvanje i održavanje mira, unapređivanje međunarodne saradnje, demokratije i pravne države i poštovanje prava čoveka i osnovnih ljudskih sloboda. Posebna pažnja predmeta Pravo Evropske Unije posvećena je istorijskom prikazu razvoja EU i mestu i ulozi Srbije u ovim procesima.

Prodaja i recepcijsko poslovanje

Rezervacioni sistemi u turizmu

PREDMETNI NASTAVNICI: [MR MILOŠ NICIĆ; DR ANĐELKA ŠTILIĆ]

Cilj predmeta je upoznavanje studenata sa rezervacionim i globalnim distribucionim sistemima u turizmu, objašnjavanje načina njihovog funkcionisanja i upoznavanje sa njihovim rešenjima i proizvodima. Cilj vežbi je obučavanje studenata za rad u konkretnom rezervacionom sistemu.

Na ovom predmetu se u prvi plan stavlja aktivnost na nastavi i od studenta se zahteva da:

 • redovno pohađa predavanja i vežbe
 • sprema gradivo za svaki čas
 • mu je uvek dostupan računar (minimum Windows 7)
 • ima brz internet i novu verziju web čitača
 • ima registrovan Google nalog

Studentima koji su izabrali predmet Rezervacioni sistemi u turizmu, aktuelne informacije u vezi predmeta, kolokvijuma i ispita, materijali sa predavanja i vežbi, literatura, kao i dodatni nastavni materijali dostupni su putem sistema INDEKS.

O svim ostalim pojedinostima u vezi predmeta, studenti se mogu obratiti predmetnim nastvnicima.

Amadeus trening platforma

ZAVRŠNI (DIPLOMSKI) RAD - Informacije i uputstva

Upravljanje kvalitetom u turizmu

Ustavno-pravno uređenje Republike Srbije

PREDAVANJA: [DR ZORAN RADULOVIĆ]

Upravljanje prihodima u hotelijerstvu

PREDAVANJA: [DR GEORGI GENOV]

Predavanje 1 [Datum objave: 26.04.2021.]

Predavanje 2 [Datum objave: 26.04.2021.]

Predavanje 3 [Datum objave: 26.04.2021.]

Predavanje 4 [Datum objave: 26.04.2021.]

Predavanje 5 [Datum objave: 26.04.2021.]

Upravljanje rizicima i resursima u turizmu

PREDAVANJA: [MR JASMINA LEKOVIĆ]

Pojam rizika [Datum objave: 16.03.2020.]

Kategorije rizika [Datum objave: 16.03.2020.]

Vrste finansijskih rizika [Datum objave: 16.03.2020.]

Upravljanje rizikom [Datum objave: 16.03.2020.]

Pojam upravljanja rizikom u turizmu [Datum objave: 16.03.2020.]

Ciljevi upravljanja rizikom [Datum objave: 16.03.2020.]

Sedmi čas [Datum objave: 08.04.2020.]

Osmi čas [Datum objave: 08.04.2020.]


Materijal za predmet [Datum objave: 08.04.2020.]

Materijal za predmet II deo [Datum objave: 28.05.2020.]

Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

PREDAVANJA: [DR JELISAVETA VUČKOVIĆ]

Upravljanje hotelskim personalom

PREDAVANJA: [DR JELISAVETA VUČKOVIĆ]

Strategijsko upravljanje u hotelijerstvu

Turističko vođenje

Cilj novog izbornog predmeta, koji se prvi put realizuje u školskoj 2013/14. godini, je da studente upozna sa ulogom, načinom funkcionisanja i efektima turističkog vođenja kao važne delatnosti u savremenom i organizovanom turizmu. Posebna pažnja posvećena je raznovrsnim ulogama turističkih vodiča, pre svega na planu medijacije i interpretacije. Predmet je koncipiran tako da kombinuje teorijske i praktične aspekte turističkog vođenja i, kao takav, predstavlja novinu u obrazovanju visokoškolskih kadrova za turizam u Srbiji. U sklopu nastave ostvaruje se i deo vežbi na terenu, kako bi se studenti neposredno upoznali sa konkretnim primerima turističkog vođenja.

PREDMETNI NASTAVNIK: [DR MARIJA NAJDIĆ] :

Turistički proizvod i razvoj destinacije

PREDMETNI NASTAVNIK: [DR DARIO ŠIMIČEVIĆ, MR JASMINA LEKOVIĆ] :

Turistički resursi Srbije

PREDMETNI NASTAVNIK: [DR DARIO ŠIMIČEVIĆ] :

Elektronsko poslovanje

Na ovom predmetu se studenti upoznaju sa elektronskim marketingom i modelima elektronskog poslovanja i načinima na koje se informacione tehnologije mogu primeniti na pojedine poslovne aktivnosti i funkcije.

Na vežbama se student upoznaje sa tehnologijama izrade Internet prezentacije (XHTML za organizovanje sadržaja web stranice, CSS za formatiranje izgleda stranice i osnove programiranja u jeziku JavaScript za dinamiziranje web stranice). Na praktičnom delu ispita student kreira zadatu prezentaciju, uz korišćenje dodatne literature.

Od studenata se zahteva predznanje i iskustvo u radu sa računarom (kreiranje i brisanje foldera, kopiranje, premeštanje i promena imena fajlova, korišćenje Interneta, snimanje fajlova, odnosno web stranica na računar, osnovna upotreba aplikacija - snimanje, učitavanje, rad sa clipboard-om, komanda Undo, istovremeni rad sa više dokumenata).

Na ovom predmetu se u prvi plan stavlja aktivnost na nastavi i od studenta se zahteva da:

 • redovno pohađa predavanja i vežbe
 • sprema gradivo za svaki čas
 • mu je uvek dostupan računar sa multimedijalnim mogućnostima (zvuk)
 • ima brz internet i novu verziju web čitača (minimum Mozilla Firefox 4 ili Google Chrome 12)
 • ima pristup INDEKS-u (šifru)

BELEŠKE SA PREDAVANJA [MR MILOŠ NICIĆ] :

SKRIPTE [MR MILOŠ NICIĆ] :

VEŽBE [MR MILOŠ NICIĆ] :

Prvi kolokvijum obuhvata gradivo sa vežbi 1-4, a drugi gradivo sa vežbi 5 i 6. Praktični deo ispita obuhvata i vežbe 7 i 8.

SOFTVER :

Kontakt:
Miloš Nicić milos.nicic@gmail.com

Engleski jezik A3

Engleski jezik B3

Nemački jezik A3

PREDMETNI NASTAVNIK: [MR MAŠA POLILLO]

https://classroom.google.com/c/NDA4NTIxMDE1Mzk2?cjc=6rcqwto

Šifra za pristup:6rcqwto

Nemački jezik B3

PREDMETNI NASTAVNIK: [MR MAŠA POLILLO]

Kod za pristup "google učionici" Nemački jezik B3: efcqdtj

Francuski jezik A3

PREDMETNI NASTAVNIK: [JELENA MILOŠEVIĆ]

Francuski jezik B3

PREDMETNI NASTAVNIK: [JELENA MILOŠEVIĆ]

Ruski jezik B3

PREDMETNI NASTAVNIK: [MILANA BORKOVIĆ]

Specijalističke studije

Ponašanje i zaštita potrošača u turizmu

PREDAVANJA [DR MARIJA NAJDIĆ], [DR MAJA ĆOSIĆ]