Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Konkurs za upis na studije u prvu godinu osnovnih strukovnih studija u školsku 2021-2022. godinu – Odsek visoka turistička škola
04. jun 2021.

Odsek Visoka turistička škola , školske 2021/2022. godine, upisuje na studije prvog stepena-osnovne strukovne studije 400 studenata na sledeći studijski program:

R.Br. Studijski program Broj studenata na budžetu Broj studenata koji plaća školarinu Ukupan broj studenata
1 Ekonomija i turizam 110 290 400
Ukupno 110 290 400

U prvu godinu studija mogu se upisati kandidati koji imaju odgovarajuće srednje četvorogodišnje obrazovanje i trogodišnje obrazovanje.

Osnov za utvrđivanje redosleda kandidata za upis na studije prvog stepena je opšti uspeh postignut u srednjem obrazovanju i rezultat na prijemnom ispitu, i to:

Kandidati za upis u školu polažu PRIJEMNI ISPIT iz:

JEDNOG STRANOG JEZIKA (po izboru kandidata)

 1. Engleski jezik
 2. Nemački jezik
 3. Francuski jezik
 4. Ruski jezik

JEDNOG OD STRUČNIH PREDMETA (po izboru kandidata)

 1. Agencijsko i hotelijersko poslovanje
 2. Geografija
 3. Osnovi ekonomije

Pod opštim uspehom postignutim u srednjem obrazovanju podrazumava se zbir prosečnih ocena iz svih pradmeta u I, II, III i IV razred pomnožen sa 2 za kandidate koji su završili IV stepen, odnosno zbir prosečnih ocena iz svih pradmeta u I, II, III, rezred pomnožen sa 2 za kandidate koji su završili trogodišnje srednje obrazovanje. Po ovom osnovu kandidat može imati najmanje 12, a najviše 40 bodova. Opšti uspeh u srednjoj školi zaokružujuje se na dve decimale. Rezultat postignut na prijemnom ispitu vredunije se do 60 bodova.

Škola utvrđuje Jedinstvenu rang listu kandidata za studijski program sa ukupnim brojem bodova stečenim po svim kriterijumima utvrđenim Konkursom.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na Jedinstvenoj rang listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ima više od 50 bodova. Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ukoliko se na Jedinstvenoj rang listi nalazi do utvrđenog ukupnog broja studenata za upis i ima više od 30 bodova.

Odlukom Vlade Republike Srbije o broju studenata za upis u prvu godinu studijskog programa osnovnih strukovnih studija, utvrđen je broj studenata koji se finansiraju iz budžeta Republike Srbije, a na Odseku Visoka turistička škola u Beogradu u prvu godinu studija upisuje se sledeći broj studenata koji se finansira iz budžeta Republike Srbije:

 1. ukupno 110 studenata
 2. lica sa invaliditetom – 1 (jedan) student
 3. pripadnika romske nacionalnosti – 1 (jedan) student
 4. državljana Republike Srbije koji su u školskoj 2020/2021. godini srednju školu završili u inostranstvu – 1 (jedan) student

Upis državljana Republike Srbije koji su srednju školu završili u inostranstvu

Državljani Republike Srbije koji su završili prethodno obrazovanje ili deo obrazovanja u inostranstvu ili stranoj srednjoj školi u Republici Srbiji, mogu da konkurišu za upis na studijski program ako im se nostrifikuje stečena strana srednjoškolska isprava.

Državljani Republike Srbije koji su u školskoj 2020/2021. godini srednju školu završili u inostranstvu, kao i stranu srednju školu u Republici Srbiji ili poseduju diplomu IB mature, mogu ostvariti pravo upisa u okviru budžetske kvote utvrđene Odlukom Vlade za tu kategoriju kandidata.

Upis pripadnika srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja školuju se u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije, uključujući pravo na budžetsko finansiranje . Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata.

Javna isprava stečena u Republici Srpskoj ne podleže postupku priznavanja.

Ovi kandidati prilažu Školi, pored propisane dokumentacije i izjavu u pisanoj formi da su pripadnici srpske nacionalne manjine.

Susedne zemlje su: Republika Mađarska, Republika Rumunija, Narodna Republika Bugarska, Severna Makedonija, Republika Albanija, Bosna i Hercegovina, Republika Slovenija, Republika Hrvatska i Crna Gora.

Upis stranih studenata

Strani državljanin, uključujući i strane državljane u statusu migranata/tražilaca azila, može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i državljani Republike Srbije. Strani državljanin plaća školarinu.

Kandidat - strani državljanin, prilikom prijavljivanja na konkurs, podnosi nostrifikovanu diplomu o završenoj srednjoj školi ili potvrdu o tome da je započeta nostrifikacija potrebnih školskih dokumenata i pasoš na uvid i fotokopiju prve strane pasoša.

Do trenutka upisa ovi kandidati moraju imati nostrifikovana dokumenta.

Pre upisa kandidat strani državljanin je dužan da Školi podnese dokaze:

Upis lica sa invaliditetom

Osobe sa invaliditetom mogu polagati prijemni ispit na način prilagođen njihovim mogućnostima, odnosno u njima dostupnom obliku, a u skladu sa objektivnim mogućnostima Škole.

Osoba sa invaliditetom je u obavezi da pismeno obrazloži na koji način je potrebno prilagoditi polaganje prijemnog ispita i to obrazloženje dostavi prilikom prijave na konkurs za upis na studijski program.

Naknada troškova za obradu dokumentacije i prijemni ispit iznosi 6.000,00 dinara i uplaćuje se na tekući račun Akademije strukovnih studija Beograd koji će biti vidno istaknut na Sajtu Akademije i svih odseka.

Napomena: Ukoliko kandidat odustane od daljeg rangiranja odnosno ne pristupi polaganju prijemnog ispita, ne vrši se povraćaj uplaćenih sredstava.

Školarina za studente koji plaćaju školarinu iznosi 70.200,00 dinara.

Školarina za studente strance iznosi 800 EUR (u dinarskoj protivvrednosti).

Pravila i postupak utvrđeni su odlukom Konferencije direktora Visokih škola.

Prvi konkursni rok:

Prijavljivanje kandidata na Konkurs vršiće se 23., 24. i 25. juna 2021. godine od 9:00 do 15:00 časova u prostorijama Škole

Dokumenta potrebna za prijavu na konkurs:

 1. prijava na konkurs (dobija se u Školi)
 2. diploma srednje škole
 3. četiri svedočanstva srednje škole
 4. izvod iz matične knjige rođenih
 5. uverenje o državljanstvu
 6. uplata 6.000,00 na tekući račun Akademije strukovnih studija Beograd koji će biti vidno istaknut na Sajtu Akademije i svih odseka.

Napomena: Obavezno doneti originale dokumenata na uvid, a fotokopije dokumenata se zadržavaju u Školi. Fotokopije dokumenata ne moraju biti overene.

Spisak prijavljenih kandidata: objavljuje se 26. juna 2021. godine do 12 časova.

Polaganje prijemnog ispita: 28. i 29. juna 2021 godine.

Jedinstvena rang lista: 01. jula 2021. godine do 12 časova.

Uvid u test i ulaganje prigovora Komisiji za upis (ukoliko učesnik Konkursa smatra da redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi nije utvrđen na način predviđen Konkursom) je 02. jula 2021. godine od 10 do 12 časova. Odluka Komisije za upis je 02. jula 2021. godine od 12 do 14 časova.

Kandidat nezadovoljan odlukom Komisije za upis može podneti žalbu do 10 časova 03.07.2021. godine Predsedniku Akademije kao drugostepenom organu. Predsednik Akademije donosi rešenje 03. jula 2021. godine od 12 do 14 časova.

Konačne rang liste: 03. jula 2021. godine.

Upis konkursom primljenih kandidata u prvu godinu studija na Osnovne strukovne studije za školsku 2021/2022. godinu obaviće se 05. i 06. jula 2021. godine od 9 do 15 časova u prostorijama Škole, prema rasporedu koji će naknadno biti objavljen.

Ako se kandidat, koji je ostvario pravo na upis po konkursu, ne upiše u terminu za upis predviđen rasporedom upisa, Škola će upisati umesto njega drugog kandidata „prozivkom“ po redosledu neprimljenih kandidata na Konačnoj rang listi 06. jula 2021. godine u 15 časova u amfiteatru Škole.

Kandidati koji steknu pravo na upis podnose:

 1. Original dokumenta:

  • diploma srednje škole,
  • sva četiri svedočanstva srednje škole, za trogodišnje tri svedočanstva,
  • izvod iz matične knjige rođenih,
  • uverenje o državljanstvu

 2. Dve fotografije formata 3,5 h 4,5 cm
 3. Dokaz o uplati prve rate školarine za studente koji se sami finansiraju
 4. ZPU 400,00 dinara – plaća se u gotovini, u Školi na dan upisa, prilikom upisa

Školarina za samofinansirajuće studente iznosi 70.200,00 dinara. Uplata se vrši isključivo u pošti ili banci na tekući račun Akademije strukovnih studija Beograd koji će biti vidno istaknut na Sajtu Akademije i svih odseka.

Školarina se može platiti u punom iznosu ili na šest rata i to:

Školarina za studente stranog državljanstva iznosi 800 EUR (u dinarskoj protivrednosti po srednjem kursu Narodne banke Srbije na dan uplate) i plaća se u celosti na dan upisaili u četiri rate i to:

Indeks i ŠV obrazac se dobijaju u Školi i popunjavaju se isključivo ćirilicom i plavom hemijskom olovkom.