Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Postupak regulisanja prakse
POSTUPAK REGULISANJA PRAKSE ON-LINE PRIJAVA AKTUELNE PRAKSE KODEKS PONAŠANJA ZADUŽENI ZA PRAKSU GALERIJA SPOMENAR STRUČNE PRAKSE ARHIVA VESTI

Postupak regulisanja prakse

Predviđeno trajanje stručne prakse

Student tokom stručne prakse treba da ostvari minimum 5 radnih sati dnevno, da poštuje pravila predviđena Kodeksom ponašanja i poslovne etike studenata u toku obavljanja stručne prakse i da potvrdu o obavljenoj praksi, ispitnu (crvenu) prijavu, dostavi zaduženima za praksu, koji su određeni za svaku godinu studija posebno. Upis poena sa predmeta stručna praksa je moguće regulisati zaključno sa poslednjim danom definisanog ispitnog roka koji se računa u rangiranju studenata za budžet (septembar).

Studenti generacije 2007 i novijih generacija biraju predmete koje upisuju u narednoj školskoj godini, pri čemu stručnu praksu mogu prijaviti kao novi predmet ili predmet iz prethodne godine koji prenose. Bodovi za obavljenu stručnu praksu se mogu uneti u sistem samo ukoliko je praksa izabrana kao predmet.

U aktuelnim praksama preko Škole, predviđen period za obavljanje stručne prakse se priznaje kao obavljena stručna praksa za određenu godinu studija.

U slučaju samostalne organizacije, student donosi pismenu saglasnost iz turističkog preduzeća o prihvatanju studenta na obavljenje prakse zaduženima za praksu po godini studija. Saglasnost sadrži naznačene termine kada će student obavljati praksu, ime i prezime studenta, broj indeksa, potpis i pečat nadležnog lica - mentora, a na osnovu koje mu Škola izdaje uput.

Po završnoj praksi, mentor iz turističkog preduzeća popunjava Potvrdu (Mišljenje mentora) koju student donosi na upis prakse. Student u svom sistemu Index popunjava on-line anketu Kvalitet stručne prakse. Svi studenti su u obavezi da vode Dnevnik stručne prakse. Potvrdu o obavljenoj praksi (Mišljenje mentora), ispitnu (crvenu) prijavu zajedno sa indeksom studenti donose zaduženima za praksu po godini studija na upis bodova, u posebno određenim terminima koji će se objavljivati na sajtu Škole.

NAPOMENA:

Uputstva i formulari

Kratko uputstvo za PRIJAVU ZA PRAKSU

Preuzmite primerak OBRASCA ZA EVIDENCIJU RADNIH SATI.