Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd
Upis 2021/2022
Pripremna nastava Uslovi upisa Dokumenta za prijavu Kalendar upisa Upis stranih državljana Pitanja za prijemni 2024 Literatura za prijemni ispit 2024 Testovi sa rešenjima 2024

UPIS na osnovne strukovne studije u školskoj 2024/25. godini

U DRUGOM UPISNOM ROKU škola upisuje ukupno 89 studenata:

 • 88 studenata koji plaćaju školarinu
 • 1 studenta po afirmativnoj meri državljanina Republike Srbije koji je 2023/24. završio srednju školu u inostranstvu

Na prvu godinu studija mogu se upisati lica sa završenom srednjom školom.

Kandidati za upis u školu polažu PRIJEMNI ISPIT iz:

 1. JEDNOG STRANOG JEZIKA
  (po izboru kandidata)
  • Engleski jezik
  • Nemački jezik
  • Francuski jezik
  • Ruski jezik
 2. JEDNOG OD STRUČNIH PREDMETA
  (po izboru kandidata)
  • Agencijsko i hotelijersko poslovanje
  • Geografija
  • Osnovi ekonomije

Izbor kandidata za upis u prvu godinu studija obavlja se prema rezultatu postignutom na prijemnom ispitu i prema opštem uspehu postignutom u srednjoj školi, a na osnovu RANG LISTE koja se sačinjava prema ukupnom broju bodova svakog kandidata po utvrđenim merilima. Kandidat može osvojiti najviše 100 bodova.

Pod opštim uspehom u srednjoj školi podrazumeva se zbir prosečnih ocena iz svih predmeta u svim razredima, pomnožen sa 2 (dva). Po ovom osnovu kandidat može steći najmanje 12, a najviše 40 bodova.

Kandidat može biti upisan na teret budžeta ako se nalazi na Jedinstvenoj rang-listi do broja odobrenog za upis kandidata na teret budžeta i ima više od 50 bodova.

Kandidat može biti upisan kao samofinansirajući student ako se nalazi na Jedinstvenoj rang-listi do utvrđenog ukupnog broja studenata za upis i ima više od 30 bodova.

U drugom upisnom roku na Odseku Visoka turistička škola Akademije strukovnih studija Beograd, priznaju se položeni prijemni ispiti sa Ekonomskih fakulteta, fakulteta i studijskih programa za menadžment, kao i filoloških fakulteta sa Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Termini za upis u prvu godinu osnovnih strukovnih studija za školsku 2024/2025. godinu.

DRUGI KONKURSNI ROK (avgust-septembar 2024. godine)

Prijavljivanje kandidata
 • 30. AVGUSTA
  od 900 do 1500
 • 2. i 3. SEPTEMBRA
  od 900 do 1500
 • 4. SEPTEMBRA
  od 900 do 1900
Isticanje rasporeda za polaganje prijemnog ispita 5. SEPTEMBRA
do 1500
Polaganje prijemnog ispita po grupama 6. SEPTEMBRA
u 1100 / 1300
Objavljivanje jedinstvene rang liste 9. SEPTEMBRA
do 1000
Uvid u test i podnošenje prigovora Komisiji za upis
na redosled kandidata na jedinstvenoj rang listi
Prigovor-žalba uz obaveznu uplatu takse.
9. SEPTEMBRA
od 1100 do 1300
Donošenje odluke po prigovoru 9. SEPTEMBRA
do 1400
Podnošenje žalbe predsedniku Akademije strukovnih studija Beograd
na rešenje Komisije za upis
10. SEPTEMBRA
od 900 do 1100
Rešavanje po žalbi 10. SEPTEMBRA
do 1300
Objavljivanje konačne rang liste 10. SEPTEMBRA
do 1800
Upis primljenih kandidata 11. SEPTEMBRA
od 900 do 1400

Prijavljivanje kandidata može se obaviti i elektronskim putem počev od 22. JULA 2024. godine, zaključno sa poslednjim danom zvanične prijave (4. SEPTEMBAR do 19h), uz prilaganje skenirane dokumentacije, dok se na upis donose originali istih.

U drugom upisnom roku na Odseku Visoka turistička škola Akademije strukovnih studija Beograd, priznaju se položeni prijemni ispiti sa Ekonomskih fakulteta, fakulteta i studijskih programa za menadžment, kao i filoloških fakulteta sa Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu.

Dokumenta koja se podnose uz prijavu na konkurs

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2024/25. godine

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE ovih dokumenata, i to:

 • svedočanstva svih godina završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
 • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci),
 • državljanstvo Republike Srbije (ne starije od 6 meseci).

Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita

Dodatna dokumenta potrebna za prijavu na Konkurs po osnovu afirmativnih mera vlade Republike Srbije

Za osobe sa invaliditetom jedan od sledećih dokumenata:

 • Rešenje nadležnog organa o postojanju telesnog oštećenja
 • Rešenje o pravu na dodatak za tuđu negu i pomoć
 • Mišljenje Interresorne komisije (Komisije za procenu potreba za pružanjem dodatne obrazovne, zdravstvene i socijalne podrške detetu/učeniku/odraslom)
 • Preporuku Udruženja studenata sa hendikepom (kandidati kojima nije rađena procena telesnog oštećenja i koji nisu korisnici prava na dodatak za tuđu negu i pomoć, dostavljaju medicinsku dokumentaciju Udruženju studenata koje daje preporuku odgovarajućem fakultetu. Medicinska dokumentacija mora biti izdata od nadležne zdravstvene institucije i ne sme biti starija od šest meseci. Neophodno je da se iz lekarskog izveštaja može zaključiti na koji način hendikep/zdravstveno stanje utiče na ishode učenja i svakodnevno funkcionisanje).

Za pripadnike romske nacionalne manjine potrebno je dostaviti preporuku koju daje Nacionalni savet romske nacionalne manjine. Uz preporuku potrebno je predati i Izjavu koju možete dobiti u školi ili preuzeti na linkovima ispod.

Preporuka Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine

Potpisana izjava da je kandidat romske nacionalnosti (kandidat je mora potpisati lično)

Izjava - Pripadnici srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja

Državljani Republike Srbije koji su školske 2023/2024. godine srednju školu završili u inostranstvu podnose Rešenje o nostrifikaciji diplome o stečenom srednjem obrazovanju. Ako rešenje nije izdato, onda se podnosi dokaz da su dokumenta predata na nostrifikaciju.

Uputstva za plaćenje će biti blagovremeno objavljena.

Upis stranih državljana

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin.

Strani državljanin plaća školarinu u iznosu od 1000 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati podnose priznatu diplomu o zvršenom srednjem obrazovanju.

Prilikom upisa, kandidati su dužni da Školi podnesu priznata dokumenta i sledeće dokaze:

 • da su zdravstveno osigurani,
 • da vladaju srpskim jezikom, što se dokazuje uverenjem ovlšćene instutucije.

Pripadnici Srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu se školovati u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i građani Republike Srbije.

Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu da je nostrifikacija započeta. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske i bivše Republike Srpske Krajine konkurišu bez nostrifikacije. Susedne zemlje u ovom smislu su: Mađarska, Rumunija, Bugarska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora.

Kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđuju overenom pisanom izjavom.

Dokumenta za upis

Kandidati KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS podnose:

 1. ORIGINALNA DOKUMENTA
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  • državljanstvo Republike Srbije (da ne bude starije od 6 meseci),
  • izvod iz matične knjige rođenih sa hologramom.
 2. Troškovi upisa 3.500,oo dinara uplatom na žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T56
 3. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 3,5 x 4,5 cm
 4. Fotokopija lične karte
 5. Dokaz o uplati prve rate školarine
  u iznosu od 25.000 dinara za studente koji plaćaju školarinu (samofinansirajući studenti) uplatom
  na žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T52
 6. Članarina za Zdravstveno potporno udruženje za školsku 2024/25 godinu 400,00 dinara plaća se u gotovini na dan upisa.
 7. Dokaz o uplati članarine za Studentsku konferenciju Akademija strukovnih studija Srbije (SKASSS)
  u iznosu od 100,00 dinara uplatom
  na žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T56
 8. Indeks i ŠV obrazac (dobijaju se u Školi).

SVE UPLATE SE VRŠE ODVOJENO

PRIJEMNI ISPIT

Pitanja za prijemni 2024.

Literatura za prijemni ispit 2024.
(O eventualnim izmenama u navedenoj literaturi kandidati će biti blagovremeno obavešteni)

STRANI JEZIK

(1) ENGLESKI JEZIK

 • Boris Hlebec, Gramatika Engleskoh jezika (za srednje škole), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, najnovije izdanje.
 • Gordana Grba, Karin Radovanović - BETTER ENGLISH 2, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, najnovije izdanje.
 • mr Vera Vrbica Matejić - Gramatika engleskog jezika za srednje škole sa vežbanjima, 2013. Eduka Beograd
 • Goran Ćirić - Gramatika engleskog jezika sa vežbanjima, 2019. Skola plus Beograd

(2) NEMAČKI JEZIK

 • Đ. Mota, V. Nikolovski, G. Montali, D. Mandeli, N. Černohaus Linzi, direkt 4, udžbenik i radna sveska. Nemački jezik za četvrti razred gimnazije i srednjih stručnih škola. Osma godina učenja. Srpsko izdanje: Izdavačka kuća „Klett“ d.o.o., Beograd, 2012.
 • Đukanović, J., Durbaba, O.: Gramatika nemačkog jezika za srednje škole. Zavod za udžbenike, Beograd, 2008.

(3) FRANCUSKI JEZIK

 • Nada Petrović, Veran Stanojević, DE QUOI PARLE-T-ON AUJOURD' HUI? FRANCUSKI JEZIK ZA IV RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, sva izdanja.,
ili
 • Danica Pavlović, Marija Džunić - Drinjaković, Ljiljana Đurić, FRANCUSKI JEZIK (kao prvi strani jezik) ZA IV RAZRED EKONOMSKE I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, sva izdanja.

(4) RUSKI JEZIK

 • Рудан, Д. (2002). ДАВАЙТЕ ЛУЧШЕ ГОВОРИТЬ ПО-РУССКИ! ГРАМАТИЧКА ВЕЖБАЊА ЗА III I IV РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Межински, М., Терзић, А. (2002). РУСКИ ЈЕЗИК ЗА IV РАЗРЕД ГИМНАЗИЈЕ, Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
ili
 • Алексић, Б., Богдановић, М., Станковић, Б. (1996). РУСКИ ЈЕЗИК ЗА IV РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ШКОЛЕ. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.
 • Пипер,П., Раичевић, В., Тарасјев, А. (2001). РУСКИ ЈЕЗИК ЗА IV РАЗРЕД ЕКОНОМСКЕ И УГОСТИТЕЉСКО-ТУРИСТИЧКЕ ŠKOLE ШКОЛЕ. Београд: Завод за уџбенике и наставна средства.

STRUČNI PREDMET

(1) AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE

 • Čeperković Jelena, Todorović Vesna, Tripković Ljiljana, Agencijsko i hotelijersko poslovanje za prvi razred srednje stručne škole za obrazovne profile turističko-hotelijerski tehničar i turistički tehničar, Zavod za udžbenike, Beograd, 2021
 • Popesku Jovan, Nikolić Miodrag, Zečević Bojan, Agencijsko i hotelijersko poslovanje za 2. razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2008 (i novija izdanja)
 • Popesku Jovan, Nešić Milorad, Nikolić Miodrag, Agencijsko i hotelijersko poslovanje za 3. razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2007 (i novija izdanja)
 • Čačić Krunoslav, Popesku Jovan, Nikolić Miodrag, Agencijsko i hotelijersko poslovanje za 3. razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2002 (i novija izdanja)

(2) OSNOVI EKONOMIJE

 • Dragana Bogdanović i Gordana Ivanišević: "Osnovi ekonomije" za prvi razred ekonomske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, izdanje 2019.
  Potrebni delovi nastavnih celina za prijemni ispit su:
  II. PROCES DRUŠTVENE PROIZVODNJE: (1. Proizvodnja, 3. Osnovni faktori (inputi i autputi) proizvodnje, 8. Pravilnosti i principi privrednog života - produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost.
  III. OSNOVNI POJMOVI O DRUŠTVENOJ PROIZVODNJI: (4. Društveni bruto (domaći) proizvod, društveni proizvod i nacionalni dohodak, produktivnost i intenzivnost rada, 7. Društvena reprodukcija i njeni oblici).
  IV. ROBNA PROIZVODNJA I NJENE ZAKONITOSTI: (7. Novac i njegove funkcije, 8. Metalni, papirni i kreditni novac, 9. Inflacija i deflacija, 10. Paritet i devizni kurs, 11. Devalvacija i revalvacija, 15. Tržište i mehanizam ispoljavanja zakona vrednosti - ponuda i tražnja).
 • Dragoljub Dragišić, Bogdan Ilić, Branko Medojević, Milovan Pavlović, "Osnovi ekonomije" (za drugi razred ekonomske škole), Zavod za udžbenike, izdanje 2015.
  Potrebni delovi nastavnih celina za prijemni ispit su:
  I. ROBNI PROIZVOĐAČ I NJEGOVA REPRODUKCIJA (3.Proizvodna funkcija, 8. Troškovi proizvodnje i cena koštanja robnog proizvođača (troškovi, fiksni, varijabilni, ukupni, granični ili marginalni), 9. Različiti motivi poslovanja robnog proizvođača (profit i maksimiranje profita, profit kao motivacija poslovanja).
  II. NACIONALNI DOHODAK KAO MATERIJALNA OSNOVA RASPODELE U SAVREMENOJ PRIVREDI: 2. Najamnina kao oblik dohotka- visina i oblici najamnine, 3. Različiti oblici plasmana kapitala - troškovi prometa, marža i rabat, zajmovni kapital, kamata, kamatna stopa, bankarski kapital i tarifa, akcijski kapital, cena akcija i dividenda, vrste i značaj hartija od vrednosti (obveznice i akcije), zemljišna renta.
  III. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROCESA REPRODUKCIJE U SAVREMENOM DRUŠTVU (1.4. Osnovne karakteristike proizvodne i tržišne strukture - slobodna (potpuna) tržišna konkurencija, monopol i monopolistička konkurencija (osnovna obeležja).
 • Stevan Devetaković, Biljana Jovanović-Gavrilović, Gojko Rikalović "Osnovi ekonomije" (za treći razred ekonomske škole), Zavod za udžbenike
  Potrebni delovi nastavnih celina za prijemni ispit su:
  II. PRIVREDNI RAZVOJ (1. Privredni razvoj i privredni rast, 2. Činioci privrednog razvoja).
  V. RAZVOJNA POLITIKA I INVESTICIJE (1. Pojam, vrste i funkcije investicija, 2. Područja i kokmponente privrednog sistema).
 • Milorad Unković: "Osnovi ekonomije" (za četvrti razred ekonomske škole), Zavod za izdavanje udžbenika
  Potrebni delovi nastavnih celina za kvalifikacioni ispit su:
  III. PLATNI BILANS (1. Platni bilans, 2. Vrste transakcija u platnom bilansu).
  IV. DEVIZNI KURSEVI (1. Devizni kurs, 2. Vrste deviznih kurseva)
  V. MEĐUNARODNO KRETANJE KAPITALA (Portfolio i direktne strane investicije).

(3) GEOGRAFIJA

 • Vladimir Stojanović, Bojan Đerčan, Milica Solarević, GEOGRAFIJA za II razred gimnazije, Zavod za udžbenike, Beograd, 2021.
 • Milka Bubalo Živković, Bojan Đerčan, GEOGRAFIJA ZA III RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2021.

Testovi sa rešenjima 2024.

PRIJEMNI ISPIT JUL 2024.

Ovde se nalaze testovi sa prijemnog ispita 2024 godine, sa obeleženim tačnim odgovorima. Svi dokumenti su u PDF formatu.