Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Biografija nastavnika

Nastavnik
Ime i prezime MAJA ĆOSIĆ
Zvanjeprofesor
Uža naučna oblastEkonomske nauke
Akademska karijera
GodinaInstitucijaOblast
Izbor u zvanje2006.Viša turistička školaEkonomske nauke
Doktorat2005.Ekonomski fakultet, SuboticaEkonomske nauke
Magistratura1996.Ekonomski fakultetEkonomske nauke
Diploma1991.Ekonomski fakultetEkonomske nauke
Na Ekonomski fakultet u Beogradu upisana 1989. godine, diplomirala 1991. godine sa prosekom 8,73.
Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini
Naziv predmetaVrsta studija
1.Ekonomika turizma
2.Upravljanje kvalitetom turističkih usluga
Reprezentativne reference
1.Praktikum za agencijsko i hotelijersko poslovanje za I i II razred Srednje ugostiteljsle škole, koautorski, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1996
2.Praktikum za agencijsko i hotelijersko poslovanje za III i IV razred Srednje ugostiteljsle škole, koautorski, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1997
3.Osnove turizma sa osnovama ugostiteljstva, koautorski, Čigoja štampa, Beograd, 1999
4.Marketing strategija turističkih usluga, koautorski, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 2002
5.Megatrendovi u marketing okruženju i razvoj turizma, Marketing, br 2, 1996
6.Pokretači promena u savremenoj poslovnoj i turističkoj politici, Poslovna politika, br. 6, 1996
7.Osnovni elementi marketing menadžmenta u preduzećima turističke privrede, Izazovi menadžmenta i marketinga u globalnom okruženju, međunarodni naučni skup, Ekonomski fakultet, Beograd, 1998
8. Tehnika futuroloških predviđanja u mikro i makromarketingu strategijskog menadžmenta turističkih preduzeća, Metode, sredstva i informatičke tehnologije u strategijskom menadžmentu, Ekonomski fakultet, Subotica, 2001
9.Vreme čekanja na turističke usluge kao faktor satisfakcije potrošača, HOTELlink, br. 4, Viša hotelijerska škola, Beograd, 2004
10.Reklamacije kao element upravljanja kvalitetom usluga u hotelijerstvu, Naučno-stručni kongres, HOTELlink, Viša hotelijerska škola, Beograd, 2003