Akademija strukovnih studija Beograd
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd

Jedinstvena rang lista Afirmativne mere upisa
05. sep 2019.

JEDINSTVENA RANG LISTA ZA LICA SA INVALIDITETOM
za upis u školsku 2019/20 godinu.

RBRŠIFRAPOENI
ŠKOLASTRANI JEZIKSTRUČNI PREDMETUKUPNO
1. 17-II-13 20.52 12.00 20.00 52.52

Odlukom Vlade Republike Srbije za ovu afirmativnu meru odobreno je 1 (jedno) budžetsko mesto. Kandidati koji ne ostvare pravo upisa na osnovu ove rang liste mogu ostvariti pravo upisa na osnovu osnovne rang liste ukoliko se rangiraju u okviru odobrene kvote.