Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu master studija školske 2024/2025. godine
17. jun 2024.

Prijavljivanje kandidata će se obaviti od 20. do 26. juna prema sledećem rasporedu:

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE (neoverene) ovih dokumenata, i to:

Primalac: Akademija strukovnih studija Beograd,

Bulevar Zorana Đinđića 152a,

Žiro račun škole 840-2115666-34, sa pozivom na broj T51

Prilikom prijave na Konkurs predati originalnu uplatnicu.

Napomena: Kandidati su u obavezi da originale dokumenata donesu na uvid, a neoverene fotokopije predaju prilikom prijave. Ukoliko kandidat odustane od daljeg postupka u toku konkursnog roka ili nakon objavljene rang liste, ne vrši se povpaćaj novca.

KONKURS ZA UPIS STUDENATA NA MASTER STRUKOVHE STUDIJE ZA ŠKOLSKU 2024/2025. GODINU