Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

OBAVEŠTENJE ZA STUDENTE KOJI SE UPISUJU U DRUGI I TREĆU ŠKOLSKU 2022/2023. U STATUSU BUDŽETA
26. sep 2022.

Preliminarna rang lista

za studente koji su ostvarili budžet biće objavljena na sajtu Škole u sredu, 28.09.2022.godine.

Prigovor na preliminarnu rang listu

podnose se u četvrtak, 29.09.2022, u kancelariji broj 10 (na glavnom ulazu) od 10.00-12.00. Prigovori se podnose lično, pismenim putem uz indeks.

Konačna rang lista

za studente koji su ostvarili budžet biće objavljena na sajtu Škole u petak, 30.09.2022.godine.
  1. Pravo na rangiranje imaju svi studenti koji su u školskoj 2021/22 godini stekli od 48 do 60 ESPB.
  2. Studenti upisani po afirmativnoj meri se ne rangiraju, zadržavaju status studenta koji se finansira iz budžeta ukoliko su u prethodnoj školskoj godini ostvarili najmanje 36 ESPB.

Studenti koji su obavili on line upis putem studentskog sistema indeks moći će da podignu svoj indeks na šalteru Škole u terminima koji će naknadno biti objavljeni.

Procedura upisa:

Obaveštenje o načinu plaćanja:

Način upisa kroz studentski sistem indeks:

Upis se obavlja kroz nekoliko jednostavnih koraka i može biti prekinut u svakom trenutku - u tom slučaju neće biti izvršene nikakve promene u sistemu. Kasnije, može biti ponovo započet tom slučaju neće biti izvršene nikakve promene u sistemu. Kasnije, može biti ponovo započet.

Godina studija i status

Na prvom panelu prikazani su sledeći podaci:

Ovi podaci se prikazuju automatski na osnovu trenutno upisane godine studija, prikupljenih ESPB poena i rangiranja za budžet i ne možete ih menjati. Ako uočite grešku, prekinite upis i obratite se studentskoj službi za pomoć.

Izbor modula

Modul biraju samo studenti generacije 2015 i novijih, kada prvi put upisuju III godinu studija. Bira se tačno jedan od ponuđenih modula.

Izbor predmeta

Studenti generacije 2007 i novijih biraju predmete koje upisuju u narednoj školskoj godini. Ponuđen je izbor predmeta iz godine studija koja se upisuje prvi put (novi predmeti) i nepoloženih predmeta iz prethodnih godina (predmeti koji se prenose). Pošto takođe imaju vrednost u ESPB poenima, u izbor su uključeni i stručna praksa i završni ispit.

Tokom izbora predmeta, student je informisan o ukupnoj ceni školarine.

Ako student planira da vrši priznavanje ispita, te predmete ne upisuje, s obzirom da ih ne pohađa i ne polaže.

Molimo studente koji prvi put upisuju II godinu studija, da vode računa o broju ESPB poena koje upisuju, zbog rangiranja za upis III godine na teret budžeta.

Molimo studente da kada biraju predmete vode računa o pravilima koja važe za neke od njih - na primer, besmisleno je upisati strani jezik A2, ako nije upisan (prenet) strani jezik A1 (u slučaju ako nije položen).

Student, u upisanoj školskoj godini, može pohađati i polagati samo predmete koje je upisao. Student može obavljati stručnu praksu ili pristupiti izradi završnog rada, samo ako je izabrao stručnu praksu, odnosno završni ispit. Jednom upisani predmeti se kasnije tokom školske godine ne mogu "otkazati".

ŠV obrazac

ŠV-20 obrazac popunjavaju svi studenti. Ovaj obrazac se popunjava isključivo za račun Republičkog zavoda za statistiku i Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije, za Jedinstveni informacioni sistem prosvete (JISP). Škola ne obrađuje podatke prikupljene na ovaj način niti ih ustupa ostalim trećim licima.

Neki od podataka se popunjavaju automatski (ime studenta, JMBG...) i ne mogu se menjati. Ako primetite grešku koju ne možete sami da ispravite, prekinite upis i obratite se studentskoj službi kako bi se podaci promenili.

Sva polja moraju biti popunjena osim onih za koje je navedeno suprotno (npr. nacionalna pripadnost). Student je odgovoran za ispravno popunjene podatke. Škola zadržava pravo da poništi upis zbog neregularno popunjenog ŠV obrasca (upisani nemogući podaci i sl).

Upis godine

Poslednji panel služi za finalnu proveru podataka, gde student može prekontrolisati izabrane predmete i iznos školarine, pre potvrde upisa. Ako je sve u redu, na početnom ekranu, u tabeli upisa će biti prikazan novi upis.

Grafičko uputstvo za UPIS GODINE

Grafičko uputstvo za UNOS UPLATNICE

Grafičko uputstvo za PLAĆANJE ŠKOLARINE

Iako je tokom izrade ovog podsistema uložen najveći mogući napor kako bi se izbegle greške, svesni smo da bi neke svakako mogle da se pojave. Ako primetite nepravilnosti u funkcionisanju sistema ili u podacima, molimo da ih prijavite. Ovom prilikom vam se unapred izvinjavamo i zahvaljujemo na strpljenju.

NAPOMENA: Upis godine je obavezan za sve student bez obzira koliko je ispita ostalo do diplomiranja ( makar i samo završni rad). Neupisivanjem godine gubi se status studenta (Statut ASSB, član 131. Stav 1. Tačka 3)