Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Informacija u vezi sa mogućnostima za odlazak na mobilnost u okviru programa ERASMUS+ KA103
27. apr 2021.

Prezentacija za studente Akademije strukovnih studija Beograd koji su zainteresovani za mobilnost

Erasmus + je program EU za podršku obrazovanju, obuci, omladini i sportu u Evropi. Omogućava studentima odlazak na studentske razmene i studentske prakse koje se mogu realizovati u bilo kojoj zemlji koja učestvuje u programu. U programske zemlje spadaju sve zemlje Evropske unije, Island, Norveška, Lihtenštajn, Severna Makedonija, Srbija i Turska.

Studenti svih nivoa studija, osim studenata prve godine osnovnih studija, imaju mogućnost odlaska u inostranstvo na studentske razmene.

Osim razmena, studentima je na raspolaganju i stipendirani boravak u inostranstvu u svrhu obavljanja stručne prakse. Obavljanje stručne prakse, za razliku od studentskih razmena, dostupno je i studentima prve godine.

Studentske razmene i stručne prakse se moraju realizovati u toku trajanja studija. Ukoliko se praksa realizuje u nekoj od programskih država studenti mogu otići na praksu nakon diplomiranja, pod uslovom da su se prijavili dok su bili studenti, uz napomenu da se praksa mora završiti u periodu od jedne godine od datuma diplomiranja.

Studentske razmene traju po 5 meseci (jedan semestar), a stručne prakse od 2 meseca do godinu dana. Razmene su osmišljene tako da studenti pohađaju predavanja i polažu ispite, tj. ostvare odgovarajuće ESBP koji se priznaju po povratku u matične institucije u Srbiji. Stručne prakse služe za sticanje i razvijanje praktičnih znanja i veština kroz rad u inostranim preduzećima, organizacijama i kompanijama.

U nastavku možete pronaći najvažnije informacije vezane za mogućnosti studentske razmene kroz Erazmus+ program.

Koliko traje period mobilnosti u okviru Erazmus+ kreditne mobilnosti?

Za studente, ova mobilnost podrazumeva boravak i studiranje u trajanju od 5 meseci na inostranoj visokoškolskoj instituciji, u okviru koje se slušaju predavanja i polažu ispiti koji će biti priznati po povratku na matičnu instituciju u Srbiji. Kada je reč o studentskim praksama, one se mogu realizovati u inostranom preduzeću, ustanovi ili organizaciji i traju od 2 do 12 meseci.

Kakve su stipendije za tu vrstu mobilnosti i šta je njima obuhvaćeno?

Ove stipendije podrazumevaju automatski pokrivene sve troškove školarine i obezbeđuju iznose za pokrivanje troškova života. Stipendije za pokrivanje troškova života studenti dobijaju na mesečnom nivou, a iznosi zavise od zemlje u kojoj se mobilnost realizuje i dati su u sledećoj tabeli:

Zemlje u kojima se mobilnost realizuje Mesečni iznos stipendije Pokriveni putni troškovi
Danska, Finska, Island, Irska, Luksemburg, Švedska, Lihtenštajn, Norveška, Austrija, Belgija, Nemačka, Francuska, Italija, Grčka, Španija, Kipar, Holandija, Malta, Portugal 520 евра
Bugarska, Hrvatska, Češka Republika, Estonija, Letonija, Litvanija, Mađarska, Poljska, Rumunija, Slovačka, Slovenija, Republika Severna Makedonija, Turska 470 евра

Dodatna sredstva za realizaciju mobilnosti

Studenti koji idu na mobilnost zarad obavljanja stručne prakse u nekoj od programskih zemalja imaju pravo na dodatna sredstva za individualne troškove u iznosu od 100 evra mesečno koji se dodaju na gore navedene iznose.

Studenti u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju koji učestvuju u aktivnostima mobilnosti, bilo kroz studentske razmene ili kroz stručne prakse, imaju pravo na dodatna sredstva za individualne troškove u iznosu od 200 evra mesečno. Kriterijum pripadnosti ovoj kategoriji podrazumeva da student dolazi iz domaćinstva čiji ukupni mesečni prihodi ne prelaze iznos od dve prosečne neto plate u Republici Srbiji.

Kriterijumi prihvatljivosti su sledeći:

Studenti sa hendikepom apliciraju za stipendiju pod istim uslovima kao i drugi studenti, pri čemu se prilikom prijave može zatražiti odobrenje za pokrivanje dodatnih troškova koji se mogu odnositi na: prilagođen smeštaj, pomoć prilikom putovanja, medicinsku negu, pomoćnu opremu, adaptaciju učila, osobu u pratnji i drugo.

U slučaju mobilnosti radi obavljanja stručne prakse, student ima pravo na dodatna sredstva za individualnu podršku od 100 evra mesečno, nezavisno od toga da li se nalazi u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju. Međutim, u slučaju mobilnosti radi obavljanja stručne prakse kod studenata koji se nalaze u nepovoljnom socio-ekonomskom položaju, ti studenti imaju pravo na dodatak koji je veći – dakle 200 evra mesečno. Dve vrste dodataka su međusobno isključive, tako da nije moguće dobiti obe vrste dodatnih sredstava.

Na kojim visokoškolskim institucijama se može realizovati Erazmus+ mobilnost?

Mobilnost u okviru Erazmus+ programa realizuje se isključivo na onim institucijama sa kojima visokoškolska institucija studenta u Srbiji ima potpisan Erazmus+ ugovor ili ostvarenu saradnju. Spisak tih institucija najbolje je proveriti sa članovima Komisije za međunarodnu saradnju Akademije strukovnih studija Beograd čije su elektronske adrese dostupne na sledećoj adresi: https://assb.edu.rs/en/international-cooperation-office/

Koja su potrebna dokumenta?

U tekstu konkursa za Erazmus+ mobilnosti naznačen je tačan spisak potrebne dokumentacije koji obično uključuje:

Student koji je odabran da ide na mobilnost radi slušanja nastave, potpisuje ugovor o učenju (Learning Agreement - Student Mobility for Studies) sa obe visokoškolske institucije, u kojem se definišu predmeti koje će student na razmeni slušati i polagati i koji će mu biti priznati po povratku na matičnu instituciju u Srbiji.

Student koji je odabran da ide na mobilnost radi stručne prakse, potpisuje ugovor o učenju (Learning Agreement - Student Mobility for Traineeship), kao i matična visokoškolska ustanova i ustanova/organizacija u inostranstvu u kojoj se praksa realizuje, i on definiše detaljan program prakse i očekivane ishode učenja.

Za realizovanje programa mobilnosti Akademija strukovnih studija Beograd će raspisati konkurs koji će biti dostupan na sajtu Akademije strukovnih studija Beograd i na sajtovima sva tri odseka. Sve dodatne informacije u vezi sa ovim programom studenti mogu dobiti od članova Komisije za međunarodnu saradnju iz odseka kojem pripadaju. Spisak članova Komisije za međunarodnu saradnju Akademije strukovnih studija Beograd, dostupan je na stranici https://assb.edu.rs/en/international-cooperation-office/

Izvori:

  1. https://erasmusplus.rs/stipendije/razmena-studenata/erazmus-plus-kreditna-mobilnost
  2. https://erasmusplus.rs/odobreni-projekti/ka1-visoko-obrazovanje/studenti-u-nepovoljnom-polozaju/