Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd


UPRAVLJANJE PROIZVODOM I PROMOCIJOM U TURIZMU

dr Maja Ćosić

 1. Turistički proizvod na mikro nivou
 2. Destinacijski proizvod kao najkomplesksniji proizvod – uticaj kompleksnosti na upravljanje
 3. Najvažnije uloge NTA i LTO
 4. Novi proizvodi u turizmu sa aspekta regionalne politike i javnog sektora
 5. Novi proizvodi u turizmu i predviđanje budućih tokova turističke ponude sa aspekta sociodemografskih promena.
 6. Novi turistički proizvodi prilagođeni sociokulturnim promenama u globalnom okruženju.
 7. Uslovi i potreba nastanka klastera u našoj zemlji
 8. Prednosti klasterizacije u turizmu
 9. Koristi i problemi u partnerstvu i saradnji u okviru klastera
 10. Primeri klasterizacije u našoj zemlji i u svetu
 11. Koristi od uvođenja sistema upravljanja kvalitetom turističke destinacije
 12. Indikatori vrednovanja kvaliteta turističke destinacije – QUALITEST
 13. Značaj upravljanja uslužnim ambijentom
 14. Osnovni ciljevi uslužnog ambijenta
 15. Osnovne dimenzije uslužnog ambijenta u turizmu
 16. Osnove dizajniranja uslužnog ambijenta
 17. Uticaj uslužnog ambijenta na ponašanje potrošača – SOR model
 18. Uklapanje uslužnog ambijenta u ukupnu uslužnu ponudu turističkog preduzeća
 19. Ciljevi komunikacionog miksa
 20. Upravljanje odnosima sa javnošću u turizmu
 21. Struktura promocionih aktivnosti u turizmu
 22. Organizacija promotivnih aktivnosti u turizmu
 23. Koraci u primeni promotivne strategije
 24. Dimenzije promotivnih strategija kompanijskog proizvoda
 25. Organizacija promotivnih aktivnosti na makro nivou upravljanja u turizmu
 26. Strategija pozicioniranja u turizmu
 27. Različiti pristupi strategiji pozicioniranja u turizmu (na primerima)
 28. Osnovni koraci u primeni strategije pozicioniranja
 29. Brendiranje turističke destinacije
 30. Brendiranje turističkih preduzeća/kompanija