Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

UPRAVLJANJE KVALITETOM TURISTIČKIH USLUGA

dr Maja Ćosić

„Menadžment kvaliteta u turizmu“, Dr Maja Ćosić, Visoka turistička škola strukovnih studija, Beograd, 2013

I deo (prvo ispitno pitanje) deo za pripremu prvog kolokvijuma

 1. Faktori koji su doveli do transformacije industrijske u uslužnu ekonomiju
 2. Karakteristike uslužnog društva
 3. Specifičnosti turističkih usluga njihove implikacije na menadžment kvaliteta
 4. Neopipljivost turističkih usluga i implikacije na menadžment kvaliteta
 5. Varijabilnost turističkih usluga i implikacije na menadžment kvaliteta
 6. Nedeljivost turističkih usluga i implikacije na menadžment kvaliteta
 7. Heterogenost turističkih usluga i implikacije na menadžment kvaliteta
 8. Kvarljivost – nemogućnost skladištenja turističkih usluga i implikacije na menadžment kvaliteta
 9. Odsustvo svojine turističkih usluga i implikacije na menadžment kvaliteta
 10. Turističke usluge u formi osnovnih, formalnih i uvećanih elemenata
 11. Smernice evolucije kvaliteta u uslovima savremenog menadžment okruženja
 12. Definisanje kvaliteta turističkih usluga
 13. Pristupi definisanju kvaliteta turističkih usluga
 14. Kriterijumi (pristupi) za definisanje kvaliteta
 15. Zadržavanje potrošača kao prednost koja proizilazi iz primene koncepta kvaliteta
 16. Izbegavanje cenovne konkurencije i zadržavanje zaposlenog osoblja kao prednosti koje proizilaze iz primene koncepta kvaliteta
 17. Smanjenje troškova kao prednost koja proizilazi iz primene koncepta kvaliteta
 18. Šta su troškovi kvaliteta?
 19. Kako se kroz Dimingov lanac reakcije objašnjava međuzavisnost povećanja kvaliteta i smanjenja troškova ?
 20. Kategorizacija troškova kvaliteta
 21. U koje se osnovne grupe mogu svrstati karakteristike kvaliteta?
 22. Koje su najvažnije pojedinačne karakteristike usluga koje formiraju ključne dimenzije kvaliteta turističkih usluga?
 23. Ključne determinante kvaliteta turističkih usluga
 24. Tehničke dimenzije kvaliteta turističkih usluga
 25. Funkcionalne dimenzije kvaliteta turističkih usluga
 26. Merenje kvaliteta turističkih usluga kroz SERVQUAL model
 27. Koristi i ograničenja SERVQUAL modela
 28. Koncept atraktivnog kvaliteta
 29. Osnovni aspekti (nivoi) ispoljavanja atraktivnog kvaliteta
 30. Standardi kvaliteta
 31. Vrste standardizacije kvaliteta i koraci u procesu standardizacije
 32. Svrha i značaj standarda kvaliteta
 33. Uloga potrošača u procesu pružanja turističkih usluga
 34. Učešće potrošača u pojedinim fazama isporuke kvaliteta turističkih usluga – potencijalna faza
 35. Učešće potrošača u pojedinim fazama isporuke turističkih usluga – procesna faza
 36. Učešće potrošača u pojedinim fazama isporuke turističkih usluga – faza rezultata
 37. Dizajniranje operativnog sistema turističkih usluga kroz Blueprinting
 38. Osnovni elementi i faze u skiciranju Bluprintinga
 39. Zadovoljstvo potrošača kao rezultat poređenja očekivanja i percepcije turističkih usluga
 40. Zona tolerancije
 41. Faktori koji uticu na očekivanja potrošača na strani ponuđača turističkih usluga
 42. Faktori koji uticu na očekivanja potrošača na strani samog potrošača
 43. Faktori koji uticu na očekivanja potrošača sa aspekta uticaja trećih lica.
 44. Doživljaj turističke usluge
 45. Ukupnan nivo zadovoljstva potrošača u odnosu na nivoe zadovoljstva atributima pojedinačnih usluga
 46. Kvalitet prema Gap modelu
 47. Konceptualni model analize propusta u kvalitetu turističkih usluga – model jazova
 48. Gap 1 - Percepcija potrošača versus percepciji menadžmenta
 49. Gap 2: Menadžment percepcija versus specifikacije kvaliteta usluga
 50. Gap 3 - Specifikacije kvaliteta versus isporuke usluga
 51. Gap 4 - Isporuka usluga versus eksternih komunikacija.
 52. Otklanjanje diskrepanci iz Gap 5

II deo (drugo ispitno pitanje) – deo za pripremu II kolokvijuma

 1. Definisanje, svrha u značaj TQM
 2. Koncepti menadžmenta totalnog kvaliteta
 3. Aspekti menadžmenta totalnog kvaliteta
 4. Osnovni principi totalnog kvaliteta
 5. Barijere u implementaciji TQM
 6. Koja pitanja bi trebalo da postavi preduzeće pre nego što se odluči za implementaciju TQM
 7. Koje zajedničke osobine imaju organizacije koje nemaju uspeh u implementaciji kvaliteta?
 8. Osnovni principi TQM u turizmu
 9. Implementacija TQM u preduzećima različitih veličina
 10. Kuća (totalnog) kvaliteta
 11. krov“ ili „superstruktura“ (nadgradnja) kuće kvaliteta
 12. „Stubovi“ kuće kvaliteta
 13. „Temelji“ kuće kvalitet
 14. „Kamen temeljci“ (uporišta) kuće kvaliteta
 15. Razvijanje funkcije kvaliteta – Quality Function Deployment (QFD)
 16. Značaj primene QFD u turističkim uslugama
 17. Komponente QFD
 18. Faze QFD metode
 19. Najvažniji delovi QFD
 20. QFD na primeru turističkog preduzeća
 21. Koristi i nedostaci QFD
 22. Integrisani menadžment kvaliteta turističke destinacije, suština i značaj
 23. Petlja kvaliteta turističke destinacije
 24. Svrha uvođenja IQM
 25. Ko ima ključnu ulogu u sprovođenju integrisanog menadžmenta kvaliteta turističke destinacije?
 26. Na kojim se osnovnim prioritetima u sprovođenju plana IQM angažuje lokalna uprava?
 27. Kojim osnovnim uslugama destinacija koja želi da sprovede pristup integrisanog menadžmenta kvaliteta omogućava podršku stručnim kadrovima?
 28. U koje svrhe se mogu koristiti različiti tipovi indikatora, informacija i brojčanih podataka koji se odnose na posetu destinaciji i utiske turista nakon posete a koji su dobijeni kroz IQM?
 29. QUALITEST – indikatori vrednovanja kvaliteta turističke destinacije
 30. Koje korake koje je nužno kontinuirano sprovoditi kako bi QUALITEST dao očekivane rezultate i doprineo kontinuiranom unapređenju kvaliteta destinacije?
 31. Uloga zaposlenih u turističkoj industriji u implementaciji TQM
 32. Konceptualni okvir funkcije kvaliteta
 33. Ciljevi i elementi Kaizena
 34. Alati Kaizena
 35. Dizajniranje Kaizena; konceptualni okvir; TEIAN
 36. Uporedite Kaizen i menadžment inovacija
 37. Definisanje i filozofija Six sigme
 38. Osnovni principi i karakteristike Six sigme
 39. Metodologija i sredstva Six sigme
 40. Koraci u Six sigmi
 41. Uloge menadžera i zaposlenih u Six sigmi
 42. Najvažniji faktori uspešne primene Six sigme
 43. Ograničenja primene Six sigme u uslužnom sektoru
 44. Područja i rezultati primene Six sigme u hotelijerstvu
 45. Model TQM prema EFQM
 46. Malcolm Baldrige National Quality Award
 47. Domaće nagrade za kvalitet u turizmu
 48. Osnovni elementi sadržaja standarda ISO 9000
 49. Aspekti na koje se odnose principi ISO 9000
 50. Model sistema menadžmenta kvaliteta zasnovanog na procesima
 51. Faze izrade sistema menadžmenta kvaliteta prema normi ISO 9001
 52. Sistemi menadžmenta zaštite životne sredine ISO 14001
 53. Osnovna struktura EMS prema ISO 14001
 54. Ekonomske koristi od uvođenja menadžmenta zaštite životne sredine
 55. Eko-menadžment kvaliteta u turizmu
 56. Tipovi preduzeća i preduzetnika u odnosu na menadžment kvaliteta životne sredine
 57. Područja eko-menadžmenta kvaliteta u turističkim preduzećima
 58. Ekološki orijentisan marketing miks organizatora putovanja

III deo – treće ispitno pitanje na usmenom delu ispita (polažu svi studenti)

 1. Definisanje, predmet i cilj benčmarkinga
 2. Interni i konkurentni benčmarking
 3. Funkcionalni i generički benčmarking
 4. Tipovi benčmarkinga u odnosu na to šta se poredi
 5. Uspešnost uparivanja različitih tipova benčmarkinga
 6. Postupak benčmarkinga
 7. Postupak benčmarkinga korišćenjem Demingovog PDCA ciklusa
 8. Koje predrasude se moraju otkloniti u razvijanju benčmarking plana?
 9. Sadržaj i područja primene benčmarkinga u turističkim uslugama
 10. Konkurentski benčmarking hotela prema AHP metodi
 11. Benčmarkig turističke destinacije
 12. Strategija kastomizacije turističkih usluga
 13. Vrte kastomizacije
 14. Čime je uzrokovana neophodnost primene strategije kastomizacije turističkih usluga?
 15. Primeri kastomizacije u turističkoj praksi
 16. Procedure u kastomizaciji
 17. Pristupi pozicioniranju turističkih usluga
 18. Osnovni koraci u pozicioniranju
 19. Kakva treba da bude razlika da bi bila vredna isticanja u pozicioniranju?
 20. Strategija repozicioniranja turističkih usluga
 21. Vrste strategije za repozicioniranje
 22. Primer repozicioniranja iz turističke prakse
 23. Definisanje i značaj kontrole kvaliteta u turizmu
 24. Karakteristike uspešno dizajniranog sistema kontrole kvaliteta
 25. Značaj kontrole kvaliteta
 26. Osnovni koraci u kontroli kvaliteta u turizmu
 27. Merenje rezultata i performansi kao korak u kontroli kvaliteta
 28. Mesta kontrolisanja u turističkom preduzeću
 29. Korektivna akcija kao korak u kontroli kvaliteta
 30. Vrste kontrole kvaliteta turističkih usluga prema vremenu kada se obavlja
 31. Vrste kontrole kvaliteta u turizmu prema nivou menadžera koji je obavlja
 32. Najvažnije elementi revizije marketing aktivnosti kao koraka u kontroli kvaliteta
 33. Upravljanje reklamacijama i pritužbama potrošača
 34. Načini reagovanja nezadovoljnih potrošača pri ulaganju reklamacija i pritužbi
 35. Kako motivisati potrošače da ulažu reklamacije na kvalitet turističke usluge?
 36. Koji su najčešći razlozi odustajanja od usluge?
 37. Šta podrazumeva fer kompenzacija za potrošača kod ulaganja reklamacija?
 38. Kojih pravila bi se trebalo pridržavati u postupku ophođenja sa reklamacijama turista?
 39. Koji su mehanizmi povratne sprege sa potrošačima u ophođenju sa reklamacijama?
 40. Kakav treba da bude uspešan sistem ophođenja sa reklamacijama i koja se uputstva i preporuke daju zaposlenima pri ophođenju sa reklamacijama?
 41. Koji je značaj reklamacija u sistemu kontrole kvaliteta u turizmu?
 42. Faktori neuspeha usluga
 43. Organizacioni faktori propusta u uslugama
 44. Faktori propusta u uslugama koji se odnose na aktivnosti potrošača
 45. Faktori neuspeha usluga koji se odnose na druge (ostale) potrošače
 46. Upravljanje neuspehom kroz strategije oporavksa usluga
 47. Koje strategije se primenjuju u upravljanju neuspehom?
 48. Kako se potrošači mogu uključiti u strategiju oporavka usluga?
 49. Koje faze u upravljačkom smislu može predvideti preduzećekoje se opredelilo za strategiju oporavka usluga?