Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

PRAVO EVROPSKE UNIJE

dr Milan Skakun

 1. Međunarodno pravo
 2. Međunarodno pravo u ustavnom uređenju republike Srbije
 3. Pojam međunarodnog prava
 4. Subjekti međunarodnog prava
 5. Država kao subjekt međunarodnog prava
 6. Međunarodne organizacije
 7. Klasične međunarodne organizacije
 8. Međunarodne organizacije sa nadnacionalnim elementom
 9. Međunarodne nevladine organizacije
 10. Međunarodni pravni akti
 11. Prihvatanje međunarodno pravnih akata od strane međunarodno-pravnih subjekata
 12. Inicijalne ideje o stvaranju EU
 13. Osnivački komunitarni ugovori
 14. Jedinstveni evropski akt
 15. Ugovor iz Mastrihta
 16. Ugovor iz Amsterdama
 17. Ugovor iz Nice
 18. Pokušaj donošenja ustava Evrope
 19. Šengenski sporazum
 20. Lisabonski ugovor o izmenama i dopunama osnivačkih ugovora o EU
 21. Izmene i dopune ugovora o osnivanju Evropske zajednice
 22. Značaj ugovora iz Lisabona
 23. Sloboda kretanja kapitala
 24. Sloboda kretanja robe
 25. Pravo konkurencije
 26. Sloboda vršenja usluga
 27. Spoljni odnosi Evropske zajednice i EU
 28. Spoljnotrgovinska politika EU
 29. Sloboda kretanja lica
 30. Nekomunitarno pravo
 31. Savet Evrope
 32. Evropski sud za ljudska prava
 33. Izvori prava EU
 34. Odnos pravne regulative EU i prava država članica
 35. Rešavanje neusklađenosti zakona države članice i propisa EU
 36. Evropski savet
 37. Visoki predstavnik Unije za inostrane poslove i politiku bezbednosti
 38. Evropska komisija
 39. Evropski parlament
 40. Savet ministara Evropske Unije
 41. Evropski sistem centralnih banaka (ESCB) i Evropska centralna banka (ECB)
 42. Sud pravde Evropske Unije
 43. Ostale institucije
 44. Odnos između institucija EU

Literatura

Prof. dr Milan Skakun, Prof. dr Zoran Radulović, Osnovi prava i institucije Evropske unije