Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

POSEBNI OBLICI TURIZMA

mr Georgi Genov

 1. POJAM POSEBNIH (SELEKTIVNIH) OBLIKA TURIZMA
 2. OSNOVNE KARAKTERISTIKE POSEBNIH (SELEKTIVNIH) OBLIKA TURIZMA
 3. ODRŽIVI TURIZAM KAO OSNOVA USKLAĐENOG RAZVOJA
 4. TRAŽNJA ZA TURIZMOM POSEBNIH INTERESOVANJA
 5. PROCENA RESURSA ZA RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
 6. FORMIRANJE PONUDE ZA RAZVOJ POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
 7. VRSTE POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
 8. GRADSKI TURIZAM
 9. BUDUĆI TRENDOVI U RAZVOJU GRADSKOG TURIZMA
 10. POJAM M.I.C.E. (Meetings, Incentives, Conferences and Events- Exhibitions) INDUSTRIJE PUTOVANJA
 11. SASTANCI (MEETINGS) KAO VID M.I.C.E. INDUSTRIJE PUTOVANJA
 12. POTSTICAJNA (INCENTIVES ) PUTOVANJA
 13. KONGRESNl TURIZAM
 14. KONGRESNI CENTRI U SRBUI
 15. DOGAĐAJI I IZLOŽBE (EVENTS -EXH1B1TIONS) KAO OBLIK M.I.C.E. INDUSTRIJE PUTOVANJA
 16. EKO TURIZAM
 17. PRINCIPl EKOTURIZMA
 18. EKO TURIZAM KAO KONCEPT I TRŽIŠNl KONCEPT
 19. KARAKTERISTIKE EKOTURISTIČKOG PUTOVANJA ( EKOTURE)
 20. EKOTURISTIČKA DESTINACUA
 21. EKOTURISTIČKA NASELJA
 22. UČESNICI U EKOTURIZMU
 23. SEOSKl (RURALNI) TURIZAM
 24. PONUDA SEOSKOG TURIZMA SRBIJE
 25. KULTURNITURIZAM
 26. DESTINACIJE KULTURNOG TURIZMA SRBIJE
 27. NAUTIČKI TURIZAM
 28. TRENDOVl RAZVOJA NAUTIČKOG TURIZMA
 29. KRSTARENJE KAO OBLIK NAUTIČKOG TURIZMA
 30. OBRAZOVNl (EDUKATIVNI )TURIZAM
 31. PONUDA OBRAZOVNOG TURIZMA SRBIJE
 32. ZDRAVSTVENl TURIZAM
 33. PONUDA ZDRAVSTVENOG TURIZMA SRBIJE
 34. SPORTSKI TURIZAM
 35. AVANTURISTIČKI TURIZAM
 36. DARK TURIZAM
 37. VINSKE TURE I TURIZAM
 38. LOVNI I RIBOLOVNI TURIZAM
 39. PONUDA LOVNOG I RIBOLOVNOG TURIZMA SRBIJE
 40. VERSKI (RELIGIOZNI) TURIZAM
 41. DESTINACIJE VERSKOG (RELIGIOZNOG) TURIZMA
 42. SENIOR TURIZAM
 43. OMLADINSKI TURIZAM
 44. ASOCIJACIJE OMLADINSKOG TURIZMA SRBIJE
 45. OSTALE VRSTE POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
 46. TURISTIČKE DESTINACIJE KAO OKVIR ZA UPRAVLJANJE POSEBNIM OBLICIMA TURIZMA
 47. ULOGA I ZNAČAJ JAVNOG SEKTORA ZA ORGANIZOVANJE POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
 48. TURISTIČKA PRIVREDA I TURIZAM POSEBNIH INTERESOVANJA
 49. ODNOS TUROPERATORA I TURISTIČKIH AGENCIJA PREMA POSEBNIM OBLICIMA TURIZMA
 50. HOTELI I OSTALI UGOSTITELJSKI OBJEKTI KAO ORGANIZATORI POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
 51. PREDUZETNICI ORGANIZATORI POSEBNIH OBLIKA TURIZMA
 52. NEVLADINE ORGANIZACIJE (NGO) ORGANIZATORI POSEBNIH OBLIKA TURIZAMA