Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

OSNOVI MARKETINGA

Mr Milenko D. Djurić

Jobber, D i Fahy, J (2006) Osnovi marketinga, Beograd, Data status

ISPITNA PITANJA Januar 2014.

 1. Priroda marketinga: marketing koncept
 2. Priroda marketinga: razvoj marketinga
 3. Priroda marketinga: stvaranje vrednosto za kupce i satisfakcije kupaca
 4. Priroda marketinga: isporuka vrednosti za kupce
 5. Priroda marketinga: marketing miks
 6. Priroda marketinga: upravljanje marketing aktivnošću
 7. Priroda marketinga: planiranje marketing aktivnosti
 8. Globalno marketing okruženje: ekonomske sile
 9. Globalno marketing okruženje: evropska unija
 10. Globalno marketing okruženje: društvene sile
 11. Globalno marketing okruženje: političke i zakonske sile
 12. Globalno marketing okruženje: fizičke sile
 13. Globalno marketing okruženje: tehnološke sile
 14. Globalno marketing okruženje: skeniranje okruženja
 15. Razumevanje ponašanja kupaca: aspekti ponašanja kupaca
 16. Razumevanje ponašanja kupaca: koji su kriterijumi za izbor?
 17. Razumevanje ponašanja kupaca: uticaji na ponašanje potrošača
 18. Razumevanje ponašanja kupaca: uticaji na kupovno ponašanje organizacija
 19. Razumevanje ponašanja kupaca: karakteristike kupovne prakse organizacije
 20. Marketing istraživanja i informacioni sistemi: tipovi marketing istraživanja
 21. Marketing istraživanja i informacioni sistemi: ad hoc istraživanje
 22. Marketing istraživanja i informacioni sistemi: kontinuirana istraživanja
 23. Marketing istraživanja i informacioni sistemi: faze u procesu marketing istraživanja
 24. Marketing istraživanja i informacioni sistemi: marketing informacioni sistemi
 25. Marketing istraživanja i informacioni sistemi: etička pitanja u marketing istraživanju
 26. Marketing istraživanja i informacioni sistemi: pristupi sprovodjenju marketing istraživanja
 27. Segmentacija tržišta, targetiranje i pozicioniranje: segmentiranje tržišta finalnih potrošača
 28. Segmentacija tržišta, targetiranje i pozicioniranje: kriterijumi za segmentiranje finalnih potrošača
 29. Segmentacija tržišta, targetiranje i pozicioniranje: segmentiranje poslovnih tržišta
 30. Segmentacija tržišta, targetiranje i pozicioniranje: kriterijumi za uspešnu segmentaciju
 31. Segmentacija tržišta, targetiranje i pozicioniranje: ciljni marketing
 32. Segmentacija tržišta, targetiranje i pozicioniranje: pozicioniranje
 33. Menadžment proizvoda i brenda: brendiranje
 34. Menadžment proizvoda i brenda: izgradnja brenda
 35. Menadžment proizvoda i brenda: pitanja vezana za menadžment brenda
 36. Menadžment proizvoda i brenda: upravljanje portfolijima brendova i proizvoda
 37. Menadžment proizvoda i brenda: upravljanje brendovima i linijama proizvoda-životni cilkus proizvoda
 38. Menadžment proizvoda i brenda: razvoj novih proizvoda
 39. Menadžment proizvoda i brenda: upravljanje razvojem novih proizvoda
 40. Menadžment proizvoda i brenda: etička pitanja u vezi sa proizvodima
 41. Upravljanje marketingom usluga: jedinstvene karakteristike usluga
 42. Upravljanje marketingom usluga: marketing miks usluga
 43. Upravljanje marketingom usluga: upravljanje uslužnim preduzećima
 44. Upravljanje marketingom usluga: upravljanje kvalitetom usluga
 45. Upravljanje marketingom usluga: upravljanje produktivnošću usluga
 46. Upravljanje marketingom usluga: razvoj i menadžment odnosa sa kupcima
 47. Strategija formiranja cena: osnovni metodi za formiranje cena
 48. Strategija formiranja cena: ključni faktori koji utiču na odluke o formiranju cena
 49. Strategija formiranja cena: upravljanje promenama cena
 50. Strategija formiranja cena: procena reakcije konkurenata
 51. Strategija formiranja cena: reagovanje na promene cena konkurencije
 52. Strategija formiranja cena: etička pitanja vezana za formiranje cena
 53. Tehnike masovnih komunikacija: integrisane marketing komunikacije
 54. Tehnike masovnih komunikacija: oglašavanje
 55. Tehnike masovnih komunikacija: unapredjenje prodaje
 56. Tehnike masovnih komunikacija: odnosi s javnošću
 57. Tehnike masovnih komunikacija: publicitet
 58. Tehnike masovnih komunikacija: sponzorstva
 59. Tehnike masovnih komunikacija: menadžment odnosa sa kupcima
 60. Tehnike masovnih komunikacija: direktni marketing
 61. Tehnike masovnih komunikacija: internet marketing
 62. Tehnike masovnih komunikacija: lična prodaja
 63. Tehnike masovnih komunikacija: menadžment prodaje
 64. Tehnike masovnih komunikacija: etička pitanjavezana za tehnike direktnih komunikacija
 65. Menadžment distribucije: tipovi distributivnih kanala
 66. Menadžment distribucije: strategija i menadžment kanala
 67. Menadžment distribucije: integracija kanala
 68. Menadžment distribucije: maloprodaja
 69. Menadžment distribucije: ključne marketing odluke u maloprodaji
 70. Menadžment distribucije: fizička distribucija
 71. Menadžment distribucije: transport
 72. Menadžment distribucije: etička pitanja u distribuciji
 73. Marketing planiranje i strategija: proces marketing planiranja
 74. Marketing planiranje i strategija: poslovna misija
 75. Marketing planiranje i strategija: marketing revizija
 76. Marketing planiranje i strategija: marketing ciljevi
 77. Marketing planiranje i strategija: ključna strategija
 78. Marketing planiranje i strategija: konkurentske strategije
 79. Marketing planiranje i strategija: izvori konkurentske prednosti
 80. Marketing planiranje i strategija: odluke o marketing miksu
 81. Marketing planiranje i strategija: koristi od marketing planiranja