Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE
(diplomirani studenti)

dr Dario Šimičević, diplomirani studenti

 1. Značaj i uloga turizma u globalnom razvoju
 2. Tekući trendovi na globalnom tržištu
 3. Trendovi na strani turističke tražnje
 4. Trendovi na strani turističke ponude
 5. Pojam i definicija menadžmenta
 6. Menadžment turističke destinacije
 7. Pojam turističke destinacije i njeno istraživanje
 8. Elementi turističke destinacije
 9. Karakteristike turističkih destinacija
 10. Tipologija turističkih destinacija
 11. Turističke destinacije selektivnih oblika turizma
 12. Strategije nastupa turističkih destinacija na tržištu selektivnih oblika turizma
 13. Karakteristike turističkih destinacija selektivnih oblika turizma
 14. Gradovi kao turističke destinacije
 15. Turističke destinacije poslovnog turizma
 16. Pravci razvoja destinacija poslovnog turizma
 17. Destinacije ruralnog turizma
 18. Mogući modeli turističkog aktiviranja sela
 19. Prostorni aspekti razvoja turističkih destinacija
 20. Organizacija, uređenje i opremanje prostora turističkih destinacija
 21. Glavni pravci turističkih kretanja
 22. Planiranje prostora turističkih destinacija
 23. Prostorni plan Republike Srbije
 24. Strateška i planska dokumenta od značaja za turističko aktiviranje prostora Srbije
 25. Evolucija turističke destinacije
 26. Noseći kapacitet turističkog prostora
 27. Procena turističkih potencijala destinacije
 28. Procena prirodnih i kulturnih odlika turističke destinacije
 29. Procena učesnika u turističkoj destinaciji
 30. Procena postojeće turističke infrastrukture u turističkoj destinaciji
 31. Procena postojeće zakonske i političke usklađenosti za razvoj turističke destinacije
 32. Procena turističke tražnje
 33. Rezultati procene turističkih potencijala turističke destinacije
 34. Održivi razvoj turističke destinacije
 35. Održivi razvoj geoprostora
 36. Analiza položaja turističke destinacije – analiza spoljnih i unutrašnjih uticaja
 37. Analiza položaja turističke destinacije – u odnosu na tržište i konkurenciju
 38. Analiza položaja turističke destinacije – SWOT analiza
 39. Strategije marketinga u turističkoj destinaciji – Segmentacija tržišta
 40. Strategije marketinga u turističkoj destinaciji – Strategija diferenciranja
 41. Strategije marketinga u turističkoj destinaciji – Strategija pozicioniranja
 42. Primena instrumenata marketing miksa u turističkoj destinaciji
 43. Destinacijski proizvod
 44. Razvojni klasteri kao koncept razvoja turističke destinacije
 45. Cena kao deo marketing miksa
 46. Promocija turističke destinacije
 47. Kanali prodaje turističke destinacije
 48. DMO – Organizacije za upravljanje destinacijama
 49. Mesto i uloga DMO u upravljanju turističkim destinacijama
 50. Uloga NTO
 51. Uloga regionalnih i lokalnih turističkih organizacija
 52. Pojam kvaliteta turističke destinacije
 53. Menadžment kvaliteta orijentisan ka turistima
 54. Integrisani menadžment kvaliteta u turizmu
 55. Kritične tačke za postizanje kvaliteta u turističkoj destinaciji
 56. Test kvaliteta u turističkoj destinaciji
 57. Obezbeđivanje kvalitetnog iskustva kod posetilaca
 58. Održavanje kvaliteta ruralnih sredina kao relevantnih turističkih resursa
 59. Brend menadžment turističke destinacije
 60. Proces stvaranja brenda
 61. Koristi i ključni faktori uspeha efikasnog brendinga destinacije
 62. Menadžment rizika u turističkoj destinaciji
 63. Razumevanje rizika u upravljanju događajima
 64. Upravljanje rizikom u ruralnim područjima
 65. Prirodne katastrofe i turizam
 66. Medicinski rizici u turizmu
 67. Terorizam i turizam
 68. Uticaj kriminala na turističku destinaciju
 69. Slabosti u bezbednosti turističke destinacije
 70. Savremena tehnologija u upravljanju turističkim destinacijama
 71. Uloga ICT-a u menadžmentu turističke destinacije
 72. GIS i savremena tehnologija u upravljanju turističkim destinacijama
 73. Budući trendovi razvoja turističkih destinacija kroz usluge e-turizma