Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd


ISPITNA PITANJA IZ PREDMETA MENADŽMENT TURISTIČKE DESTINACIJE

Dr Georgi Genov

 1. Turizam definicija
 2. Karakteristike turističkog sistema
 3. Turisti – učesnici u sistemu
 4. Geografski elementi turističkog sistema
 5. Emitivni regioni
 6. Tranzitni turistički regioni
 7. Receptivni turistički regioni
 8. Turistička privreda kao deo turističkog sistema
 9. Rast i razvoj kao pojam – odnos prema turizmu
 10. Istorijski aspekt rasta i razvoja
 11. Koncepcija održivog razvoja kao osnov uspostavljanja optimalnog modela upravljanja razvojem
 12. Koncepcija održivog razvoja turizma kao osnov uspostavljanja optimalnog modela upravljanja razvojem turističke destinacije
 13. Teorijsko utemeljenje i definisanje koncepcije razvoja turizma
 14. Održivost kao prepreka ili šansa za razvoj turističkih destinacija
 15. Turistička destinacija kao okvir za organizovanje turizma
 16. Određivanje pojma i teorijske osnove turističke destinacije
 17. Elementi turističke destinacije i mesto u sistemu turizma – sistemski model
 18. Korišćenje resursa u turističkoj destinaciji
 19. Upotreba energije u turističkoj destinaciji
 20. Upotreba vode u turističkim destinacijama
 21. Upotreba sirovina u turističkim destinacijama
 22. Značaj nosećeg kapaciteta turističke destinacije
 23. Životni ciklus turističke destinacije
 24. Faza istraživanja turističke destinacije
 25. Faza uključivanja turističke destinacije
 26. Faza razvoja turističke destinacije
 27. Faza konsolidacije turističke destinacije
 28. Faza stagnacije turističke destinacije
 29. Faza opadanja ili obnavljanja turističke destinacije
 30. Kritika Batlerove krive
 31. Prostorna difuzija
 32. Efekti hijerarhijske i prenosne difuzije
 33. Konkurentnost kao značajan faktor uspešnog upravljanja turističkim destinacijama
 34. Pojam i teorija istraživanja konkurentosti
 35. Konkurentnost kao faktor uspeha turističkih destinacija
 36. Razvoj klastera kao specifičan faktor uspeha konkurentnosti
 37. Turistički klasteri kao faktor uspeha u upravljanju turističkim destinacijama
 38. Proces planiranja u turističkim destinacijama
 39. Tipovi planiranja u turističkim destinacijama
 40. Nivoi i period turističkog planiranja
 41. Proces organizovanja u turističkoj destinaciji
 42. Primena koncepta liderstva u turističkim destinacijama
 43. Kontrolna funkcija menadžmenta u turističkim destinacijama
 44. Klijenti – turisti učesnici u turističkim destinacijama
 45. Turistička delatnost u turističkoj destinaciji
 46. Lokalno stanovništvo
 47. Uloga državne vlasti u razvoju turističke destinacije
 48. Marketing menadžment turističke destinacije
 49. Konceptualni okvir marketing menadžmenta turističke destinacije
 50. Situaciona analiza
 51. Definisanje misije, ciljeva i smernica turističke destinacije
 52. Formulisanje strategije turističke destinacije
 53. Koncept marketing mix-a turističke destinacije
 54. Organizovanost turističke destinacije
 55. Kontrola aktivnosti marketing menadžmenta turističke destinacije
 56. Savremeni aspekti odnosa turizma i ljudskih resursa
 57. Finansiranje turističke destinacije
 58. Projektovanje razvoja: finansiranje izgradnje infra isuprastrukture u turističkoj destinaciji
 59. Finansiranje turističkih planova u turističkoj destinaciji
 60. Finansiranje razvoja infrastrukture ututističkoj destinaciji
 61. Finansiranje glavnih atrakcija
 62. Finansiranje hotela i ostalih komercijalnih objekata
 63. Turističke investicione politike i podsticaji
 64. Upravljanje kriznim situacijama u turističkoj destinaciji
 65. Upravljanje partnerstvom u turističkoj destinaciji
 66. Interne i eksterne aktivnosti u turističkim destinacijama
 67. Eksterne aktivnosti- marketing turističke destinacije
 68. Interne aktivnosti turističke destinacije
 69. Destinacijski menadžment
 70. Karakteristike i ocena stanja dostignutog nivoa razvoja turizma u Srbiji
 71. Upravljanje razvojem turizma u Srbiji
 72. Karakteristike upravljanja razvojem turizma u Srbiji
 73. Upravljanje turizmom na nacionalnom nivou
 74. Karakteristike upravljanja razvojem turizma na regionalnom i lokalnom nivou
 75. Bitni preduslovi razvoja turističkih destinacija u Srbiji
 76. Konkurentnost turizma Srbije
 77. Uloga i značaj menadžmenta
 78. Proces tranzicije u turizmu
 79. Odnos finansijskih institucija prema ulaganju u turizam
 80. Turistički klasteri u Srbiji – mogući model za njihovo stvaranje