Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

MARKETING U TURIZMU

dr Dario Šimičević

 1. Pojam marketinga
 2. Razvoj marketinga
 3. Definisanje usluga
 4. Specifičnosti turističkih usluga
 5. Periodizacija razvoja marketinga u turizmu
 6. Suština i sadržaj marketinga u turizmu
 7. Nosioci marketing aktivnosti u turizmu
 8. Model marketinga u turizmu
 9. Pojam i specifičnosti turističkog tržišta
 10. Turistička ponuda i njeni nosioci
 11. Faktori i specifičnosti turističke ponude
 12. Pojam i specifičnosti turističke tražnje
 13. Marketing okruženje u turizmu
 14. Analiza turističkog tržišta – pojam i svrha segmentacije u turizmu
 15. Analiza turističkog tržišta – analiza tražnje u turizmu
 16. Analiza turističkog tržišta – analiza konkurencije u turizmu
 17. Uloga i značaj istraživanja turističkog tržišta
 18. Marketing informacioni sistem u turizmu
 19. Sadržaj i značaj planiranja marketing aktivnosti
 20. Situaciona analiza
 21. Utvrđivanje ciljeva marketinga
 22. Pojam i uloga marketing strategije
 23. Izbor i karakteristike marketing strategija
 24. Pojam marketing miksa
 25. Turistički proizvod – pojam i definicija
 26. Turistički proizvod kao lanac usluga
 27. Turistički proizvod u form osnovnih i dodatih elemenata
 28. Životni ciklus turističkog proizvoda
 29. Kvalitet turističkog proizvoda
 30. Pozicioniranje proizvoda u turizmu
 31. Cena kao deo marketing miksa i njene specifičnosti u turizmu
 32. Faktori formiranja cena
 33. Metodi formiranja cena
 34. Strategijsko prilagođavanje cena
 35. Diskriminatorno određivanje cena
 36. Promocija kao deo marketing miksa i sadržaj promotivnih aktivnosti u turizmu
 37. Distribucija kao deo marketing miksa i definisanje kanala distribucije
 38. Odnosi učesnika u kanalima distribucije
 39. Kompjuterski rezervacioni sistemi u turizmu