Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd


ISTRAŽIVANJE TURISTIČKOG TRŽIŠTA I PROMOCIJA TURISTIČKE DESTINACIJE

dr Dario Šimičević

 1. Integrisane marketing komunikacije i faktori izbora promotivnog miksa.
 2. Propaganda – definisanje propagandnih ciljeva i odreživanje propagandnog budžeta.
 3. Propaganda – odluke o poruci.
 4. Propaganda – odluke o medijima.
 5. Propaganda – procena efektivnosti propagande.
 6. Unapređenje prodaje . pojam, karakteristike i strategija.
 7. Unapređenje prodaje – tehnike unapređenja prodaje potrošačima.
 8. Odnosi s javnošću i publicitet.
 9. Sponzorstva – pojam i ciljevi.
 10. Druga promotivna sredstva – izložbe i prikazivanje proizvoda.
 11. Marketing zasnovan na bazama podataka.
 12. Menadžment odnosa sa kupcima.
 13. Direktni marketing – direktna pošta i telemarketing.
 14. Direktni marketing – mobilni marketing.
 15. Direktni marketing – propaganda sa direktnim odgovorom i kataloški marketing.
 16. Internet marketing – šanse za internet marketing.
 17. Internet marketing – internet kao medij direktnog marketinga.
 18. Lična prodaja – faze u prodajnom procesu.
 19. Brend menadžment turističke destinacije
 20. Proces stvaranja Brenda
 21. Koristi i ključni faktori uspeha efikasnog brendinga destinacije
 22. Savremena tehnologija u upravljanju turističkim destinacijama
 23. Uloga ICT-a u menadžmentu turističke destinacije
 24. GIS i savremena tehnologija u upravljanju turističkim destinacijama
 25. Budući trendovi razvoja turističkih destinacija kroz usluge e-turizma
 26. Uloga promocije u jačanju konkurentnosti turističke destinacije
 27. Upotreba turističkih brošura u promociji turističke destinacije
 28. Značaj destinacijskih web prezentacija u promociji turističke destinacije
 29. Filmovi kao promotivni alat turističkih destinacija