Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd


POSLOVANJE HOTELSKIH PREDUZEĆA

dr Georgi Genov, Jevic Goran MA

( za generaciju koja je slušala PHP 2012/2013)
 1. Pojam i definisanje hotelijerstva u ugostiteljskoj delatnosti
 2. Diferenciranje i strukturalna obeležja hotelskih preduzeća
 3. Privredno ekonomski princip
 4. Klasifikacija hotelskih subjekata
 5. Vlasnički odnosi u hotelskim preduzećima
 6. Veličina hotelskih preduzeća
 7. Stepen koncentracije u hotelijerstvu
 8. Mesto – lokacija hotela
 9. Period rada hotela
 10. Veza hotela sa prevoznim sredstvima
 11. Obim i standardi proizvodnosti
 12. Klasifikacija na osnovu vrste delatnosti
 13. Pojam i definisanje hotela
 14. Tipovi smeštajnih objekata – hotela
 15. Funkcije hotela: Proizvodna funkcija, funkcija trgovine funkcije klasične usluge
 16. Uslužni program hotela
 17. Usluge smeštaja
 18. Gastronomske usluge
 19. Sporedne – komplementarne usluge
 20. Usluge kongresnog turizma
 21. Karakteristike hotelskih usluga
 22. Samostalno/nezavisno hotelijerstvo
 23. Međunarodni hotelski lanci
 24. Dobrovoljni hotelski lanci – kooperacije
 25. Korporativni hotelski lanci
 26. Razvoj događanja na hotelskom tržištu (trendovi)
 27. Segmentacija tržišta i politika marke (brenda)
 28. Franšizing kao strategija rasta i razvoja hotelskih preduzeća
 29. Franšizni odnosi u hotelijerstvu – obavezni program
 30. Prednosti za davaoce i korisnike franšize
 31. Posledice za davaoce i korisnike franšize
 32. Ugovor/sporazum o franšizi
 33. Ugovor o menadžmentu i menadžment kompanije u hotelijerstvu
 34. Pojmovno određenje menadžmenta
 35. Menadžment kao skup ljudi (menadžera)
 36. Menadžment kao proces obavljanja menadžerskih funkcija
 37. Menadžment kao nauka i/ili veština
 38. Menadžment kao profesija
 39. Definisanje hotelskog menadžmenta
 40. Nivoi menadžmenta u hotelijerstvu
 41. Podsistemi menadžmenta u hotelijerstvu
 42. Odgovornost između nivoa hotelskog menadžmenta
 43. Menadžeri u hotelijerstva ( pojam definicija i karakteristike menadžera u hotelijerstvu)
 44. Tipovi planova u hotelijerstvu
 45. Vizija (elementi vizije) hotelijerskog preduzeća – hotela
 46. Misija (elementi i sadržaj misije) hotelskog preduzeća – hotela
 47. Ciljevi hotelskog preduzeća
 48. Politika hotelskog preduzeća – hotela
 49. Procedure u hotelskom preduzeću – hotelu
 50. Pravila u hotelskom preduzeću – hotelu
 51. Definisanje zadataka u hotelskom preduzeću
 52. Vrste planova prema predmetu planiranja, organizacionoj strukturi i resursima hotelskih preduzeća
 53. Vrste planova prema organizacionoj strukturi hotelskih preduzeća
 54. Vrste planova prema resursima hotelskih preduzeća
 55. Planiranje potreba za personalom u hotelskim preduzećima
 56. Klasifikacija u procesima menadžmenta personala
 57. Vrste potreba za personalom u hotelskim preduzećima
 58. Osnovna potreba angažovanja personala
 59. Potreba angažovanja personala u zavisnosti od popune kapaciteta hotela
 60. Rezervne potrebe za personalom
 61. Zamena, dodatne potrebe i potreba otpuštanja personala
 62. Ustanovljavanje (proračunavanje) kvantitavnih potreba
 63. Izračunavanje kvalitativnih potreba za personalom
 64. Vremensko planiranje potreba za personalom
 65. Povezanost funkcije planiranja i kontrole
 66. Organizaciona struktura hotelskih preduzeća
 67. Linijski sistem organizacione strukture
 68. Funkcionalni sistem organizacione strukture
 69. Štabni sistem organizacione strukture
 70. Diviziona organizaciona struktura
 71. Matrična organizaciona struktura
 72. Projektna organizaciona struktura
 73. Organizacija hotela
 74. Oblast smeštaja
 75. Gastronomska oblast
 76. Instrumenti ustrojstva – organizacije
 77. Organizacija sprovođenja (odvijanja) procesa u hotelu
 78. Regrutovanje personala, izbor i uključivanje radnika u proces rada
 79. Interno i eksterno regrutovanje personala
 80. Izbor personala – osoblja
 81. Angažovanje i uključivanje primljenog osoblja u radnu sredinu osoblja
 82. Fleksilibizacija radnog vremena i angažovanje radnika u različitim radnim oblastima
 83. Pojam i definisanje funkcije rukovođenja (liderstva) u hotelskim preduzećima
 84. Postavka stav rukovođenja
 85. Stilovi rukovođenja
 86. Definisanje, ciljevi i zadaci rukovođenja personalom
 87. Motivacija personala i način rukovođenja
 88. Optimalna angažovanost kao cilj motivacionog procesa
 89. Faktori koji utiču na motivaciju
 90. Izbegavanje grešaka pri rukovođenju u procesu motivacije
 91. Komunikacija u funkciji rukovođenja hotelskim preduzećima
 92. Konflikti u hotelskim preduzećima
 93. Vrste kontrola u hotelskim preduzećima
 94. Standardi u hotelijerstvu
 95. Standardi hotelskih objekata za smeštaj
 96. Standardi hrane u hotelijerstvu
 97. Internacionalna kategorizacija u hotelijerstvu
 98. Kategorizacija hotela u Srbiji
 99. Informacioni sistem u službi kontrole
 100. Pojam, definisanje i razvojne faze hotelskog marketinga
 101. Koraci za pripremu i postavljanje marketing miks-a
 102. Sticanje informacija o tražnji, podaci o hotelu, informacije o konkurenciji i životnoj sredini
 103. Sekundarna istraživanja
 104. Primarna istraživanja
 105. Eksterni izvori informacija
 106. Interni izvori informacija
 107. Utvrđivanje marketinških ciljeva
 108. Formulisanje marketinških strategija
 109. Strategija tržišnih polja
 110. Strategija tržišnog impulsa
 111. Strategije segmentacije tržišta
 112. Tržišno - oblasna strategija
 113. Instrumenti marketing miks-a hotelskih preduzeća
 114. Formiranje proizvoda – uslužnog programa hotelskog preduzeća
 115. Cena kao istrument marketing miks-a
 116. Politika cena i uslova plaćanja
 117. Promocija kao istrument marketing miks-a
 118. Reklama
 119. Hotelski prospekti
 120. Unapređenje prodaje
 121. Javnost rada hotelskog preduzeća – hotela
 122. Direktna prodaja internim i ekstenirn načinom prodaje
 123. Indirektna prodaja
 124. Turoperatori – organizatori putovanja i turističke agencije
 125. Prodaja preko lokalnih, nacionalnih i internacionalnh CRS i GDS
 126. Onlajn prodaja
 127. Prodaja preko rezervacionih sistema dobrovoljnih međunarodnih hotelskih lanaca
 128. Turistička organizacija
 129. Kontrola marketinga u hotelskim preduzećima
 130. Problemi troškova u hotelijerstvu
 131. Koriščenje informacija iz poslovnog računovodstva za odlučivanje o upravljanju troškovima
 132. Vrste troškova
 133. Mesto troška u hotelu
 134. Nosioci troškova u hotelu
 135. Upotreba kalkulacionih postupaka
 136. Kalkulacioni postupci za formiranje cene gastronomskih usluga
 137. Jednostavna dodatna kalkulacija
 138. Diferencirana dodatna kalkulacije
 139. Početna kalkulacija
 140. Kalkulacija pomoću faktora
 141. Prime – cost postupak
 142. Kalkulacija smeštajnih usluga
 143. Diviziona kalkulacija
 144. Aranžmanska kalkulacija
 145. Primena obračuna i pokrivanja troškova kod donošenja poslovnih odluka
 146. Odluka o sopstvenoj produkciji ili uz angažovanjesa strane
 147. Odluka o produženju radnog vremena ili proširenju ponude
 148. Odluka o direktnom ili indirektnom načinu prodaje
 149. Prelomna tačka (Break even point)