Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

POSLOVANJE TURISTIČKIH AGENCIJA
(MENADŽMENT TURISTIČKIH AGENCIJA I ORGANIZATORA PUTOVANJA)

Predavači:
Dr Jelisaveta Vučkovič; mr Jasmina LekovićUdžbenik:
dr Vesna Spasić, dr Branislav Rabotić:
Poslovanje turističkih agencija, VTŠ, Beograd, 2009.

 1. Pojam i definicija turističke agencije
 2. Značaj Thomasa Cooka za razvoj turističko-agencijskog poslovanja
 3. Prve turističke agencije u svetu
 4. Nastanak turističkih agencija u bivšoj Jugoslaviji
 5. Karakteristike i specifičnosti turističke ponude
 6. Karakteristike i specifičnosti turističke tražnje
 7. Mesto i uloga turističkih agencija na turističkom tržištu
 8. Vrste turističkih agencija prema karakteru poslova i predmetu poslovanja
 9. Vrste turističkih agencija prema organizacionom obliku i stepenu samostalnosti
 10. Pojam i nastanak turoperatora
 11. Razlike između turoperatora i turističke agencije
 12. Vrste turoperatora
 13. Tendencije u razvoju turističkih agencija i turoperatora
 14. Centralni rezervacioni i globalni distributivni sistemi
 15. Turoperatorski centralni rezervacioni sistemi
 16. Internet i turističko-agencijsko poslovanje
 17. Nacionalna udruženja turističkih agencija
 18. Međunarodna udruženja turističkih agencija
 19. Turoperatori, turističke agencije i održivi turizam
 20. Pravne osnove funkcionisanja turističkih agencija
 21. Vrste i delatnost turističkih agencija prema Zakonu o turizmu (2009)
 22. Kadrovi na poslovima kreacije turističkih aranžmana
 23. Kadrovi na poslovima informisanja i prodaje
 24. Kadrovi na poslovima izvršenja turističkih aranžmana
 25. Turistički vodič
 26. Turistički pratilac
 27. Turistički agencijski predstavnik
 28. Razlike između turističkog vodiča i turističkog pratioca
 29. Problemi u formiranju kadrovske stukture u turističkim agencijama
 30. Osnovna sredstva turističke agencije
 31. Prednosti i nedostaci sopstvenih kapaciteta za prevoz
 32. Obrtna sredstva turističkih agencija
 33. Turističko-informativna dokumentacija
 34. Obrasci za obavljanje poslovnih operacija
 35. Vaučer (turistička uputnica)
 36. Hotelska preuzeća kao poslovni partneri turističkih agencija
 37. Avio-kompanije kao poslovni partneri turističkih agencija
 38. Preduzeća drumskog saobraćaja, železnička i brodska preduzeća kao partneri turističkih agencija
 39. Ugovor o prodaji prevoznih karata
 40. Ugovor o čarteru aviona
 41. Ugovor na osnovu zatražene i potvrđene rezervacije
 42. Ugovor o alotmanu
 43. Ugovor o zakupu
 44. Sadržaj uslužnog programa turističkih agencija i turoperatora
 45. Vrste tarifa u avio saobraćaju
 46. Uslovi za prodaju međunarodnih avionskih karata
 47. Postupak izdavanja avionske karte
 48. Elektronska avio karta
 49. Rent-a-car posrednički poslovi
 50. Menjački poslovi
 51. Posrednički poslovi osiguranja
 52. Specifičnosti radnog procesa turističkih agencija i turoperatora
 53. Specifičnosti organizacione strukture turističkih agencija i turoperatora
 54. Sadržaj rada poslovnice turističke agencije
 55. Pojam i definisanje turističkog aranžmana
 56. Prednosti i nedostaci turističkog aranžmana
 57. Kriterijumi za podelu turističkih aranžmana
 58. Objavljeni i naručeni turistički aranžmani, boravišni i akcioni turistički aranžmani
 59. Turistički i specijalni aranžmani, emitivni i receptivni turistički aranžmani
 60. Podela tura prema osnovnom sadržaju programa
 61. Faze u formiranju turističkog aranžmana
 62. Formiranje aranžmana po narudžbi
 63. Postavljanje turističkog aranžmana
 64. Osnovne, programske i dopunske usluge u turističkom aranžmanu
 65. Pribavljanje prevoznih usluga u turističkom aranžmanu
 66. Pribavljanje usluga smeštaja i ishrane u turističkom aranžmanu
 67. Određivanje cene turističkog aranžmana
 68. Struktura prodajne cene turističkog aranžmana
 69. Troškovi i korišćenje kapaciteta kao faktor formiranja cene turističkog aranžmana
 70. Kalkulacija prevoza u slučaju lanca čarter letova
 71. Kalkulacija cene smeštaja obezbeđenog na osnovu fiksnog zakupa
 72. Prag rentabilnosti
 73. Tražnja i konkurencija kao faktori formiranja cene turističkog aranžmana
 74. Utvrđivanje uslova turističkog aranžmana
 75. Oblici prodaje turističkih aranžmana
 76. Nove tendencije u prodaji turističkih aranžmana
 77. Promocione aktivnosti kao podrška prodaji turističkih aranžmana
 78. Katalog aranžmana
 79. Buking ili registrovanje učesnika turističkog aranžmana
 80. Priprema turističkog aranžmana za izvođenje
 81. Izvođenje turističkog aranžmana
 82. Izvođenje aerodromskih transfera
 83. Izvođenje razgledanja i izleta
 84. Izvođenje autobuskih transfera do turističkih destinacija
 85. Tehnika smeštaja grupe u hotelu
 86. Vanredne situacije u odvijanju turističkog aranžmana
 87. Nezadovoljstvo i žalbe učesnika turističkog aranžmana
 88. Obračun turističkog aranžmana
 89. Pravno regulisanje odnosa između turoperatora i turista
 90. Odgovornost turoperatora i zaštita potrošača

 91. Napomena u vezi sa kolokvijumima

  - Studenti koji su položili samo prvi kolokvijum polažu na usmenom ispitu gradivo obuhvaćeno pitanjima: 22-90
  - Studenti koji su položili samo drugi kolokvijum polažu na usmenom ispitu gradivo obuhvaćeno pitanjima: 1-21 i 55-90
  - Studenti koji su položili oba kolokvijuma polažu na usmenom ispitu gradivo obuhvaćeno pitanjima: 55-90
  - studenti polažu na usmenom ispitu kompletno gradivo (1-90).

  Navedene napomene važe u ispitnim rokovima u okviru školske godine u kojoj studenti polažu kolokvijume. Nakom toga, u ispitnim rokovima u narednoj školskoj godini, polažu kompletno gradivo (1-90), s tim što im se bodovi ostvareni na položenim kolokvijumima računaju u ukupan zbir bodova za konačnu ocenu.