Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd

Biografija nastavnika

Nastavnik
Ime i prezime BOJANA PLEMIĆ
ZvanjeProfesor strukovnih studija
Uža naučna oblastIstorija umetnosti
Akademska karijera
GodinaInstitucijaOblast
Izbor u zvanje2012.Visoka strukovna škola za tekstil, LeskovacIstorija umetnosti
Profesor više škole2012, 2013.Visoka strukovna škola za tekstil, Leskovac, Visoka turistička škola strukovnih studija, BeogradIstorija umetnosti, Kulturno nasleđe i turizam
Doktorat2012.Filozofski fakultet, BeogradRimska umetnost u balkanskim provincijama
Magistratura2008.Filozofski fakultet, BeogradVizantijska umetnost
Diploma2004.Filozofski fakultet, BeogradUmetnost kasne antike
Spisak predmeta koje nastavnik drži u tekućoj školskoj godini
Naziv predmetaVrsta studija
1.Kulturno nasleđe i turizam Osnovne studije
Reprezentativne reference
1.The marble head of a statuette from Mediana (Excavation in 2001), Starinar LXIII (2013), 237-243.
2.Contribution to the study of the Danubian Horsemen cult: Iconographic syncretism of the Danubian Goddess and Celtic fertility deities, Archaeologia Bulgarica, vol. XVII/2 (2013), 59-72.
3.Žišci u obredima kulta podunavskih konjanika (koautor sa A. Crnobrnjom), Akta stručnog skupa Antičke svetiljke - hronologija, tipologija i ornamentika, Muzej grada Beograda, Beograd 2013, 89-100.
4.Transformacija značenja kasnoantičkih motiva na primeru dva podna mozaika Justinijanove epohe, Zbornik radova Niš i Vizantija XI (2012), 87-98.
5.Interpretatio Romana of the forest deities in the Central Balkan area, Glasnik Srpskog arheološkog društva 28 (2012), 47-62.
6.XXXV Godišnji skup Srpskog arheološkog društva održan 24–26. маја 2012. u Valjevu (koautorski rad sa A. Crnobrnjom: Votivni reljef iz Ušća kod Obrenovca – Razmatranja o kultu Serapisa na tlu Srbije, Srpsko arheološko društvo - XXXV Godišnji skup, 34-35).
7.Prilog proučavanju ikonografije troglave Hekate iz Muzeja u Smederevu, Smederevski zbornik 3 (2011), 305-313.
8.Boginja Dijana kao zaštitnica srebronosnih rudnika na tlu Srbije, Zbornik Matice srpske za klasične studije 13 (2011), 221-228.
9.Votivni reljef iz Presidijum Pompeja – Prilog proučavanju antičkih kultova u Gornjoj Meziji, Kruševački zbornik 15 (2011), 291-298.
10.Spomenici Hekatinog kulta u rimskim provincijama na tlu Srbije, Glasnik Srpskog arheološkog društva 26 (2010), 119-127.
Ostalo
Radove izlagala na većem broju domaćih, stručnih, kao i međunarodnih naučnih skupova. Član Srpskog arheološkog društva.