Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
Arhiva vesti
APR 2021. MAR 2021. FEB 2021. JAN 2021. DEC 2020. NOV 2020. OKT 2020. SEP 2020. AVG 2020. JUL 2020. JUN 2020. MAJ 2020. APR 2020. MAR 2020. FEB 2020. JAN 2020. DEC 2019. NOV 2019. OKT 2019. SEP 2019. AVG 2019. JUL 2019. JUN 2019. MAJ 2019. APR 2019. MAR 2019. FEB 2019. JAN 2019. DEC 2018. NOV 2018. OKT 2018. SEP 2018. AVG 2018. JUL 2018. JUN 2018. MAJ 2018. APR 2018. MAR 2018. FEB 2018. JAN 2018. DEC 2017. NOV 2017. OKT 2017. SEP 2017. AVG 2017. JUL 2017. JUN 2017. MAJ 2017. APR 2017. MAR 2017. FEB 2017. JAN 2017. DEC 2016. NOV 2016. OKT 2016. SEP 2016. AVG 2016. JUL 2016. JUN 2016. MAJ 2016. APR 2016. MAR 2016. FEB 2016. JAN 2016. DEC 2015. NOV 2015. OKT 2015. SEP 2015. AVG 2015. JUL 2015. JUN 2015. MAJ 2015. APR 2015. MAR 2015. FEB 2015. JAN 2015. DEC 2014. NOV 2014. OKT 2014. SEP 2014. AVG 2014. JUL 2014. JUN 2014. MAJ 2014. APR 2014. MAR 2014. FEB 2014. JAN 2014. DEC 2013. NOV 2013. OKT 2013. SEP 2013. AVG 2013. JUL 2013. JUN 2013. MAJ 2013. APR 2013. MAR 2013. FEB 2013. JAN 2013. DEC 2012. NOV 2012. OKT 2012. SEP 2012. AVG 2012. JUL 2012. JUN 2012. MAJ 2012. APR 2012. MAR 2012. FEB 2012. JAN 2012. DEC 2011. NOV 2011. OKT 2011. SEP 2011. AVG 2011. JUL 2011. JUN 2011. MAJ 2011. APR 2011. MAR 2011. FEB 2011. JAN 2011. DEC 2010. NOV 2010. OKT 2010. SEP 2010. AVG 2010. JUL 2010. JUN 2010. MAJ 2010. APR 2010. MAR 2010. FEB 2010. JAN 2010. DEC 2009. NOV 2009. OKT 2009. SEP 2009. AVG 2009. JUL 2009. JUN 2009. MAJ 2009. APR 2009. MAR 2009. FEB 2009. JAN 2009. DEC 2008. NOV 2008. OKT 2008. SEP 2008. AVG 2008. JUL 2008. JUN 2008. MAJ 2008. APR 2008. MAR 2008. FEB 2008. JAN 2008. DEC 2007. NOV 2007. OKT 2007. SEP 2007. AVG 2007. JUL 2007. JUN 2007. MAJ 2007. APR 2007. MAR 2007. FEB 2007. JAN 2007. DEC 2006. NOV 2006. OKT 2006. SEP 2006. AVG 2006. JUL 2006. JUN 2006. MAJ 2006. APR 2006. MAR 2006. FEB 2006. JAN 2006. DEC 2005.

JUL 2007.

20. jul 2007.
STUDENTSKA SLUŽBA VTŠ

Studentska sluba Visoke turistike kole strukovnih studija, zbog korienja godinjih odmora, nee raditi od ponedeljka 23.jula do petka 24.avgusta 2007. godine.

Prvi radni dan je ponedeljak 27. avgust 2007. godine.

DIREKTOR
Prof. dr Milan Skakun

20. jul 2007.
UPIS DIPLOMIRANIH STUDENATA VTŠ

Objavljeni su uslovi pod kojima se diplomirani studenti Vie turistike kole mogu upisati u Visoku turistiku kolu strukovnih studija i stei visoko obrazovanje studija prvog stepena osnovnih strukovnih studija i struni naziv - STRUKOVNI EKONOMISTA ZA TURIZAM.

DIREKTOR
Prof. dr Milan Skakun

dalje
20. jul 2007.
DRUGI KONKURSNI ROK

Na osnovu lana 83. Zakona o visokom obrazovanju (Slubeni glasnik RS br. 76/05), VISOKA TURISTIKA KOLA STRUKOVNIH STUDIJA u BEOGRADU raspisuje

KONKURS ZA UPIS STUDENATA U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA KOLSKE 2007/2008. godine, u DRUGOM KONKURSNOM ROKU

U prvu godinu osnovnih studija, kolske 2007/2008. god., u DRUGOM KONKURSNOM ROKU, Visoka turistika kola strukovnih studija, na studijski program EKONOMIJA I TURIZAM, upisae 2 studenta na teret budeta.

Na prvu godinu studija mogu se upisati dravljani Srbije koji su srednju kolu u etvorogodinjem trajanju zavrili u inostranstvu i prethodno izvrili nostrifikaciju kolskih svedoanstava steenih u inostranstvu.

Kandidati za upis u kolu polau prijemni ispit iz:

 • STRANOG JEZIKA (engleski jezik, nemaki jezik, francuski jezik ili ruski jezik) po sopstvenom izboru;
 • JEDNOG OD STRUNIH PREDMETA, po sopstvenom izboru:
  1. EKONOMIKA TURIZMA I AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE
  2. OSNOVNI EKONOMIJE
  3. GEOGRAFIJA

Naknada za polaganje prijemnog ispita iznosi 3.000,00 dinara.

PRIJAVLJIVANJE KANDIDATA 3. i 4. septembra od 10,00 do 13.00
POLAGANJE PRIJEMNOG ISPITA 6. septembra u 11,00
OBJAVLJIVANJE RANG LISTE 7. septembra u 11,00
UPIS PRIMLJENIH KANDIDATA11. i 12. septembra od 10,00 do 13,00

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid originalna dokumenta, a prilau fotokopije dokumenata:

 • reenje Ministarstva prosvete o izvrenoj nostrifikaciji kolskih svedoanstava steenih u inostranstvu;
 • izvod iz matine knjige roenih;
 • dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita.

Ostali uslovi utvreni su odredbama zajednikog konkursa.

DIREKTOR
Prof. dr Milan Skakun

20. jul 2007.
ROK ZA ZAVRŠETAK STUDIJA

Na osnovu lana 108. Statuta Visoke turistike kole strukovnih studija, NASTAVNO VEE, na sednici odranoj 25.06.2007. godine, donelo je

ODLUKU

Studenti upisani kolske 1999/2000. godine i 2000/2001. godine mogu zavriti studije po zapoetom nastavnom planu i programu i pravilima studija, do kraja 2007/2008. godine, odnosno do 30.septembra 2007. godine.

DIREKTOR
Prof. dr Milan Skakun

13. jul 2007.
POČETAK NASTAVE

Obavetavaju se studenti prve godine da nastava u kolskoj 2007/2008. godini poinje 1. oktobra u 1000.

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA

13. jul 2007.
UPIS

Visoka turistika kola strukovnih studija, sa uspehom je okonala upis kandidata u prvu godinu studija, pri emu su popunjena sva slobodna mesta.

Svim kandidatima se zahvaljujemo na ukazanom poverenju.

DIREKTOR
Prof. dr Milan Skakun

11. jul 2007.
VAŽNO - SLOBODNA MESTA ZA UPIS

Visoka turistika kola strukovnih studija obavetava zainteresovane kandidate da su, nakon drugog dana upisa u prvu godinu osnovnih studija kolske 2007/2008. godine ostala 32 slobodna mesta, za studente koji plaaju kolarinu.

Prozivka i upis do popune slobodnih mesta, po redosledu na konanoj rang listi od broja 401. , obavie se u etvrtak 12. jula 2007. godine, u 10,00 asova.

DIREKTOR
Prof. dr Milan Skakun

06. jul 2007.
KONAČNA RANG LISTA ZA UPIS

OBJAVLJENA JE KONANA RANG LISTA ZA UPIS U PRVU GODINU OSNOVNIH STUDIJA KOLSKE 2007/2008. GODINE STUDIJSKI PROGRAM EKONOMIJA I TURIZAM.

Da biste videli listu kliknite na link DALJE.

STUDENTSKA SLUŽBA VTŠ

dalje
06. jul 2007.
UPIS NOVIH STUDENATA

Molimo budue studente da NA UPIS sa sobom ponesu:

ORIGINALNA DOKUMENTA (izvod iz matine knjige rodjenih, svedoanstva od I IV razreda srednje kole i diplomu o poloenom zavrnom, odnosno maturskom ispitu),

 • dve fotografije formata 4,5 x 3,5 cm za indeks;
 • jednu fotografiju formata 2,5 x 2 cm (identinu kao i za indeks);

Prilikom upisa podnose se odvojene priznanice o izvrenoj uplati:

 • 37.000,00 dinara, na ime kolarine za upis u kolsku 2007/2008. godinu, za studente koji plaaju kolarinu;
 • 1.000,00 dinara na ime studentskog fonda , (svi studenti)
 • 550,00 dinara na ime trokova upisa, za indeks i V-20 obrasce (svi studenti)

POPUNJENE PRIZNANICE DOBIJAJU SE NA ALTERU BANKE U PROSTORIJAMA KOLE, GDE SE MOGU IZVRITI I SVE UPLATE ZA UPIS.

MOLIMO STUDENTE DA SE PRILIKOM UPISA PRIDRAVAJU RASPOREDA KOJI JE OBJAVLJEN U NAPOMENAMA KONANE RANG LISTE.

STUDENTSKA SLUŽBA VTŠ

05. jul 2007.
ODLUKA O VISINI ŠKOLARINE

Na osnovu lana 119. stav 5. Zakona o visokom obrazovanju (Slubeni glasnik RS, broj 26/2005) i lana 15. Statuta Visoke turistike kole strukovnih studija, UPRAVNI ODBOR na sednici odranoj 20.06.2007. godine, doneo je

O D L U K U

I Visina kolarine za domae dravljane, u kolskoj 2007/2008. godini iznosi 37.000,00 dinara. Studenti koji se upisuju u prvu godinu osnovnih studija kolarinu iz stava 1. ove odluke uplauju u jednokratnom iznosu prilikom upisa.

II Studenti koji u kolskoj 2007/2008. godini upisuju drugu, odnosno treu godinu studija kolarinu mogu uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa u godinu studija ili u dva dela i to:

 • 22.000,00 dinara prilikom upisa u zimski semestar i
 • 15.000,00 dinara prilikom upisa u letnji semestar.

III Svi studenti prilikom upisa u odgovarajuu godinu studija uplauju iznos od 1.000,00 dinara, na ime Studentskog fonda.

IV Studenti koji upisuju prvu godinu osnovnih studija prilikom upisa uplauju iznos od 550,00 dinara, na ime trokova upisa, od toga:

 • 500,00 dinara - indeks
 • 50,00 dinara - V-20 prijavni list za upis u kolsku 2007/2008. godinu, u dva primarka.

V Visina kolarine za studente strance, u kolskoj 2007/2008. godini iznosi 1000 evra, u dinarskoj protivvrednosti i moe se uplatiti u jednokratnom iznosu prilikom upisa ili u dva jednaka dela prilikom upisa zimskog, odnosno letnjeg semestra.

ZAMENIK PREDSEDNIKA UPRAVNOG ODBORA
dr Radoje Zečević

05. jul 2007.
REZULTATI IZ MARKETINGA I ETIKE

Objavljeni su rezultati ispita iz predmeta MARKETING U TURIZMU i POSLOVNA ETIKA I KOMUNICIRANJE U TURIZMU, kod mr Milenka uria.

PREDMETNI NASTAVNIK
mr Milenko Đurić

dalje
05. jul 2007.
KOLOKVIJUM IZ INFORMATIKE

Objavljen je spisak studenata koji su poloili kolokvijum iz INFORMATIKE U TURIZMU.

PREDMETNI NASTAVNIK
dr Miroslav Milićević

dalje
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09