Visoka turistička škola strukovnih studija Beograd
  
Škola
Opšte
Savet Škole
Nastavnici
Osoblje
KUD
Sportsko društvo
Humanitarne akcije
Foto album
Akreditacija
Javne nabavke
Informator o radu
Lokacija
Kontakt
Nastava
Nastavni plan
Predmeti
Raspored nastave
Konsultacije
Nagrađeni studenti
Ispitna pitanja
Literatura
Stručna praksa
Specijalizacija
Predmeti
Raspored nastavnika po predmetima
Uslovi upisa
Upis 2019 / 20
Pripremna nastava
Uslovi upisa
Dokumenta za prijavu
Kalendar upisa
Pitanja za prijemni
Literatura za prijemni
Testovi sa rešenjima
English
Our Students in Bamberg
Visoka turistička škola strukovnih studija
Beograd
adresa Bulevar Zorana Đinđića 152a, 11070 Beograd
fax 011/ 2698 205
telefon 011/ 2698 222, 2698 206, 3196 630, 3196 631 MB 17642162
e-mail info@visokaturisticka.edu.rs PIB 104266365
web www.visokaturisticka.edu.rs žiro račun 840-2056666-09
Upis 2016/2017
Uslovi upisa Dokumenta za prijavu Pitanja za prijemni Literatura za prijemni ispit Upis stranih državljana Dokumenta za upis Testovi sa rešenjima Upis diplomiranih studenata škole

Uslovi upisa

U prvu godinu osnovnih studija, školske 2016/2017. godine na studijski program Ekonomija i turizam, Škola će upisati ukupno 400 studenata:

 • 110 studenata koji se finansiraju iz budzeta i
 • 290 studenata koji plaćaju školarinu.

Na prvu godinu studija mogu se upisati lica sa završenom srednjom školom u četvorogodišnjem trajanju.

Kandidati za upis u školu polažu PRIJEMNI ISPIT iz:

 1. JEDNOG STRANOG JEZIKA
  (po izboru kandidata)
  • Engleski jezik
  • Nemački jezik
  • Francuski jezik
  • Ruski jezik
 2. JEDNOG OD STRUČNIH PREDMETA
  (po izboru kandidata)
  • Ekonomika turizma i Agencijsko i hotelijersko poslovanje
  • Geografija
  • Osnovi ekonomije

Glavni strani jezik (Jezik A), koji studenti pohađaju tokom studija je JEZIK KOJI SU POLAGALI NA PRIJEMNOM ISPITU.

Dokumenta koja se podnose uz prijavu na konkurs

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM PRIJAVE NA KONKURS za upis u prvu godinu osnovnih studija školske 2016/2017. godine

Kandidati prilikom prijave na konkurs podnose na uvid ORIGINALNA DOKUMENTA, a uz prijavu (koja se dobija u Školi) predaju FOTOKOPIJE ovih dokumenata, i to:

 • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
 • diplomu o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
 • izvod iz matične knjige rođenih.
 • državljanstvo Republike Srbije

Uz navedena dokumenta kandidati podnose i dokaz o uplati naknade za polaganje prijemnog ispita u iznosu od 4.000,00 dinara.

Uplata naknade za polaganje prijemnog ispita vrši se na adresu:

VISOKA TURISTIČKA ŠKOLA STRUKOVNIH STUDIJA
Beograd, Bulevar Zorana Đinđića 152-a

Račun broj: 840-2056666-09

Kandidati su dužni da na polaganje prijemnog ispita ponesu sa sobom ličnu kartu ili pasoš.

Fotokopije dokumenata kandidata koji nisu primljeni na konkurs se ne vraćaju.

Pitanja za prijemni 2016.

Literatura za prijemni ispit (O eventualnim izmenama u navedenoj literaturi kandidati će biti blagovremeno obavešteni).

STRANI JEZIK

(1) ENGLESKI JEZIK

 • Boris Hlebec, Gramatika Engleskoh jezika (za srednje škole), Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, najnovije izdanje.
 • Gordana Grba, Karin Radovanović - BETTER ENGLISH 2, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, najnovije izdanje.

(2) NEMAČKI JEZIK

 • Begović,A.,Popov,Z.,Đuić,P.: Nemački jezik za 4. razred gimnazije. Zavod za udžbenike Beograd,2005
 • Đukanović,J., Durbaba,O.: Gramatika nemačkog jezika za srednje škole. Zavod za udžbenike Beograd, 2008.

(3) FRANCUSKI JEZIK

 • Nada Petrović, Veran Stanojević, DE QUOI PARLE-T-ON AUJOURD' HUI? FRANCUSKI JEZIK ZA IV RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003.,
ili
 • Danica Pavlović, Marija Džunić - Drinjaković, Ljiljana Đurić, FRANCUSKI JEZIK (kao prvi strani jezik) ZA IV RAZRED EKONOMSKE I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1996.

(4) RUSKI JEZIK

 • Dojčilo Rudan - ДАВАЙТЕ ЛУЧШЕ ГОВОРИТЬ ПО РУССКИ! GRAMATIČKA VEŽBANJA ZA III I IV RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2002.,
 • Marija Mežinski, Aleksandar Terzić, RUSKI JEZIK ZA IV RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2003. i novija izdanja.
ili
 • Bogdanka Aleksić, Milan Bogdanović, Bogoljub Stanković, RUSKI JEZIK ZA IV RAZRED EKONOMSKE I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 1996.
 • Predrag Piper, Vučina Raičević, Andrej Tarasjev — RUSKI JEZIK ZA IV RAZRED GIMNAZIJE I UGOSTITELJSKO-TURISTIČKE ŠKOLE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2001.,

STRUČNI PREDMET

(1) EKONOMIKA TURIZMA I AGENCIJSKO I HOTELIJERSKO POSLOVANJE

 • Krunoslav Čačić, Ekonomika turizma za IV razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2009
 • Ognjen Bakić, Miodrag Nikolić, Bojan Zečević, Agencijsko i hotelijersko poslovanje, za I razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.
 • Jovan Popesku, Miodrag Nikolić, Bojan Zečević, Agencijsko i hotelijersko poslovanje za II razred ugostiteljsko-turističke škole, zavod za udžbenike, Beograd, 2008.
 • Jovan Popesku, Milorad Nešić, Miodrag Nikolić, Agencijsko I hotelijersko poslovanje za III razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, beograd, 2008.
 • Krunoslav Čačić, Jovan Popesku, Miodrag Nikolić, Agencijsko i hotelijersko poslovanje za IV razred ugostiteljsko-turističke škole, Zavod za udžbenike, Beograd, 2010.

(2) OSNOVI EKONOMIJE

 • Dragana Bogdanović i Gordana Ivanišević: "Osnovi ekonomije" za prvi razred ekonomske škole, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, izdanje 2009.
  Potrebni delovi nastavnih celina za kvalifikacioni ispit su:
  II. PROCES DRUŠTVENE PROIZVODNJE: (1. Proizvodnja, 3. Osnovni faktori (inputi i autputi) proizvodnje, 8. Pravilnosti i principi privrednog života - produktivnost, ekonomičnost i rentabilnost.
  III. OSNOVNI POJMOVI O DRUŠTVENOJ PROIZVODNJI: (4. Društveni bruto (domaći) proizvod, društveni proizvod i nacionalni dohodak, produktivnost i intenzivnost rada, 7. društvena reprodukcija i njeni oblici).
  IV. ROBNA PROIZVODNJA I NJENE ZAKONITOSTI: (7. Novac i njegove funkcije, 8. Metalni, papirni i kreditni novac, 9. Inflacija i deflacija, 10. Paritet i devizni kurs, 11.. Devalvacija i revalvacija, 16. Tržište i mehanizam ispoljavanja zakona vrednosti - ponuda i tražnja).
 • Dragoljub Dragišić, Bogdan Ilić, Branko Medojević, Milovan Pavlović, "Osnovi ekonomije" (za drugi razred ekonomske škole), Zavod za udžbenike, izdanje 2009.
  Potrebni delovi nastavnih celina za kvalifikacioni sipit su:
  I. ROBNI PROIZVOĐAČ I NJEGOVA REPRODUKCIJA (3.Proizvodna funkcija, 8. Troškovi proizvodnje i cena koštanja robnog proizvođača (troškovi, fiksni, varijabilni, ukupni, granični ili marginalni), 9. Različiti motivi poslovanja robnog proizvođača (profit i maksimiranje profita, profit kao motivacija poslovanja).
  II. NACIONALNI DOHODAK KAO MATERIJALNA OSNOVA RASPODELE U SAVREMENOJ PRIVREDI: 2. Najamnina kao oblik dohotka- visina i oblici najamnine, 3. Različiti oblici plasmana kapitala - troškovi prometa, marža i rabat, zajmovni kapital, kamata, kamatna stopa, bankarski kapital i tarifa, akcijski kapital, cena akcija i dividenda, vrste i značaj hartija od vrednosti (obveznice i akcije), zemljišna renta.
  III. OSNOVNE KARAKTERISTIKE PROCESA REPRODUKCIJE U SAVREMENOM DRUŠTVU (1.4. Osnovne karakteristike proizvodne i tržišne strukture - slobodna (potpuna) tržišna konkurencija, monopol i monopolistička konkurencija (osnovna obeležja).
 • Stevan Devetaković, Biljana Jovanović-Gavrilović, Gojko Rikalović "Osnovi ekonomije" (za treći razred ekonomske škole), Zavod za udžbenike, izdanje 2007.
  Potrebni delovi nastavnih celina za kvalifikacioni ispit su:
  II. PRIVREDNI RAZVOJ (1. Privredni razvoj i privredni rast, 2. Činioci privrednog razvoja).
  V. RAZVOJNA POLITIKA I INVESTICIJE (1. Pojam, vrste i funkcije investicija, 2. Područja i kokmponente privrednog sistema)
 • Milorad Unković: "Osnovi ekonomije" (za četvrti razred ekonomske škole), Zavod za izdavanje udžbenika, izdanje 2008.
  Potrebni delovi nastavnih celina za kvalifikacioni ispit su:
  III. PLATNI BILANS (1. Platni bilans, 2. Vrste transakcija u platnom bilansu).
  IV. DEVIZNI KURSEVI (1. Devizni kurs, 2. Vrste deviznih kurseva)
  V. MEĐUNARODNO KRETANJE KAPITALA (Portfolio i direktne strane investicije).

(3) GEOGRAFIJA

 • Vladimir Đurić, GEOGRAFIJA, ZA II RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva , Beograd 2013.
 • M. Grčić, S. Stanković, Lj. Gavrilović, S. Radovanović, M. Stepić, S. Đurić, GEOGRAFIJA ZA III RAZRED GIMNAZIJE, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd 2013.

Upis stranih državljana

Strani državljanin može se upisati na studijski program pod istim uslovima kao i domaći državljanin.

Strani državljanin plaća školarinu u iznosu od 1200 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Prilikom prijavljivanja na konkurs, kandidati podnose priznatu diplomu o zvršenom srednjem obrazovanju.

Prilikom upisa, kandidati su dužni da Školi podnesu priznata dokumenta i sledeće dokaze:

 • da su zdravstveno osigurani,
 • da vladaju srpskim jezikom, što se dokazuje uverenjem ovlšćene instutucije.

Pripadnici Srpske nacionalne manjine iz susednih zemalja mogu se školovati u Republici Srbiji pod istim uslovima kao i građani Republike Srbije.

Prilikom prijavljivanja na konkurs potrebno je predati nostrifikovana školska dokumenta ili potvrdu da je nostrifikacija započeta. Kandidati koji poseduju dokumenta Republike Srpske i bivše Republike Srpske Krajine konkurišu bez nostrifikacije. Susedne zemlje u ovom smislu su: Mađarska, Rumunija, Bugarska, Makedonija, Albanija, Bosna i Hercegovina, Slovenija, Hrvatska i Crna Gora.

Kandidati svoju nacionalnu pripadnost potvrđiju overenom pisanom izjavom.

Dokumenta za upis

DOKUMENTA KOJA SE PODNOSE PRILIKOM UPISA u prvu godinu osnovnih studija školske 2016/2017. godine

Kandidati KOJI STEKNU PRAVO NA UPIS podnose:

 1. ORIGINALNA DOKUMENTA
  • svedočanstva sva četiri razreda završene srednje škole,
  • državljanstvo Republike Srbije (ako nije trajno, da ne bude starije od 6 meseci),
  • diploma o položenom završnom, odnosno maturskom ispitu i
  • izvod iz matične knjige rođenih (ako nije trajni, da ne bude stariji od 6 meseci).
 2. DVA OBRASCA ŠV-20 (kupuju se u Školi)
 3. INDEKS (kupuje se u Školi)
 4. DVE FOTOGRAFIJE FORMATA 4,5 x 3,5 cm
 5. DOKAZ O UPLATI NAKNADE ZA TROŠKOVE UPISA U IZNOSU OD 3500 DINARA (indeks, obrasci ŠV-20 i obavezno osiguranje)
 6. DOKAZ O UPLATI ŠKOLARINE ZA STUDENTE KOJI SE SAMI FINANSIRAJU
VISINA ŠKOLARINE:

- za domaće državljane iznosi 60.000,oo dinara, sa mogućnošću plaćanja pet rata.
 1. rata prilikom upisa - 20.000,oo
 2. rata do 31.10.2016. - 10.000,oo
 3. rata do 30.11.2016. - 10.000,oo
 4. rata do 31.01.2017. - 10.000,oo
 5. rata do 28.02.2017. - 10.000,oo
Školarina za strane državljane iznosi 1200 evra, u dinarskoj protivvrednosti.

Testovi sa rešenjima

Upis diplomiranih studenata škole

Diplomirani studenti Škole mogu se obratiti sa zahtevom da se utvrdi da ranije stečeno više obrazovanje i stručni naziv Ekonomista za turizam odgovara stečenom visokom obrazovanju, nakon završenih osnovnih strukovnih studija i stručnom nazivu Strukovni ekonomista, iz oblasti ekonomskih nauka, u skladu sa Zakonom o visokom obrazovanju.

Diplomirani studenti upisuju se u treću godinu studija i polažu razliku ispita, u zavisnosti od nastavnog plana i programa po kome su diplomirali:

I. STUDENTI KOJI SU UPISANI I DIPLOMIRALI PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU od školske 2005/2006. godine i školske 2006/2007. godine

Obavezni su da polože:

I. Iz treće godine studija: OBAVEZNI PREDMET

 1. Upravljanje kvalitetom turističkog proizvoda

II. Iz treće godine studija: IZBORNI PREDMET (jedan od tri navedena)

 1. Elektronsko poslovanje u turizmu
 2. Pravo Evropske unije
 3. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

II. STUDENTI KOJI SU UPISANI I DIPLOMIRALI PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU od školske 2000/2001. godine zaključno sa školskom 2004/2005. godinom

Obavezni su da polože: I. Iz druge godine studija: IZBORNI PREDMET (jedan od tri navedena)

 1. Poslovno komuniciranje
 2. Selektivni oblici turizma
 3. Zaštita životne sredine i turizam

II. Iz treće godine studija OBAVEZNI PREDMET

 1. Upravljanje kvalitetom turističkog proizvoda
IZBORNI PREDMET (jedan od tri navedena)
 1. Elektronsko polsovanje u turizmu
 2. Pravo Evropske Unije
 3. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

III. STUDENTI KOJI SU UPISANI I DIPLOMIRALI PO NASTAVNOM PLANU I PROGRAMU od školske 1993/1994. godine, zaključno sa školskom 1999/2000. godinom

Obavezni su da polože: I. Iz druge godine studija: IZBORNI PREDMET (jedan od tri navedena)

 1. Poslovno komuniciranje
 2. Selektivni oblici turizma
 3. Zaštita životne sredine i turizam
II. Iz treće godine studija: OBAVEZNI PREDMETI
 1. Menadžment turističke destinacije i
 2. Upravljanje kvalitetom turističkog proizvoda
IZBORNI PREDMETI (jedan od tri navedena)
 1. Elektronsko poslovanje u turizmu
 2. Pravo Evropske unije
 3. Upravljanje ljudskim resursima u turizmu

IV. Studenti koji su diplomirali po nastavnom planu i programu od školske 1992/1993. godine i generacije koje su diplomirale pre te školske godine

Uslove upisa u svakom pojedinačnom slučaju, utvrđuje direktor Škole, posebno upoređujući nastavni plan i program po kome je lice diplomiralo i njegovu usklađenost sa studijskim programom Ekonomija i turizam

Studentima koji diplomiraju na studijskom programu Ekonomija i turizam može se izdati nova diploma samo ako se ranije izdata diploma oglasi nevažećom.