Akademija strukovnih studija Beograd
Odsek Visoka turistička škola
Beograd


UPRAVLJANJE KVALITETOM TURISTIČKIH USLUGA

dr Maja Ćosić

izdanje udžbenika 2007.godina

I deo
 1. Razlike između proizvoda i usluga i uticaj na upravljanje kvalitetom turističkih usluga
 2. Turističke usluge u formi osnovnih, formalnih i uvećanih elemenata
 3. Definisanje kvaliteta turističkih usluga
 4. Koje grupe definicija kvaliteta postoje prema fokusu na koji je usmereno definisanje pojma kvaliteta?
 5. Evolucija koncepata kvaliteta
 6. Koji su osnovni uzroci doveli do „ofanzive“ kvaliteta u turizmu?
 7. Najvažniji razlozi za primenu koncepta kvaliteta u turizmu?
 8. Razlikovanje pristupa upravljanju kvalitetom kod uslužnih delatnosti u odnosu na proizvodne delatnosti
 9. Struktura kvaliteta u turizmu
 10. Pouzdanost kao determinanta kvaliteta
 11. Sigurnost kao determinanata kvaliteta
 12. Emapatija kao determinanta kvaliteta
 13. Sposobnost reagovanja kao determinanta kvaliteta
 14. Opipljivost kao determinanta kvaliteta
 15. Determinante kvaliteta za percipiran visok kvalitet usluga po Grunrisu
 16. Determinante kvaliteta relevantne za makro nivo upravljanja u turizmu
 17. Tehničke dimenzije kvaliteta turističkih usluga
 18. Funkcionalne dimenzije kvaliteta turističkih usluga
 19. Nivoi ispoljavanja atraktivnog kvaliteta
 20. Šta podrazumevaju očekivanja kod SERVQUAL-a?
 21. Šta je SERVQUAL i kakva je njegova struktura (od kojih se osnovnih delova sastoji)?
 22. Svrha SERVQUAL istraživanja i metodološka ograničenja
 23. Uloga potrošaca u isporuci turističkih usluga
 24. Učešće potrošača u potencijalnoj fazi pružanja turističkih usluga
 25. Ucešće potrošača u procesnoj fazi pružanja turističkih usluga
 26. Ucešće potrošača u fazi rezultata turističkih usluga
 27. Model nastajanja zadovoljstva potrošača
 28. Faktori koji se odnose na ponuđača usluga a koji utiču na nastajanje očekivanja potrošaca/turista
 29. Faktori koji se odnose na potrošača a utiču na nastajanje očekivanja
 30. Stepeni zadovoljstva turista u odnosu na njihova očekivanja
 31. Gap analiza, konceptualni model, struktura
 32. Gap 1, razlozi nastajanja i mogućnosti minimiziranja
 33. Gap 2, uzroci nastajanja i mogućnosti minimiziranja
 34. Gap 3, uzroci nastajanja i mogućnosti minimiziranja
 35. Gap 4, uzroci nastajanja i mogućnosti minimiziranja
 36. Gap 5, uzroci nastajanja i mogućnosti minimiziranja
II deo
 1. Tehnički upravljački pristupi
 2. Strukturni pristupi upravljanju kvalitetom
 3. Kulturno orijentisani pristupi upravljanju kvalitetom
 4. Procesni pristupi upravljanju kvalitetom turističkih usluga
 5. Sadržaj koncepta TQM u turizmu
 6. Barijere u primeni TQM
 7. Ključne komponente TQM
 8. Kuća totalnog kvaliteta turističkih usluga
 9. Satisfakcija potrošaca kao stub kuće kvaliteta
 10. Kontinuirano unapređenje kao stub kuće kvaliteta
 11. Odlučivanje na osnovu činjenica kao stub kuće kvaliteta
 12. Uvažavanje ljudi kao stub kuće kvaliteta
 13. Kamen temeljac i temelji kuće kvaliteta
 14. Krov kuće kvaliteta
 15. Implementacija TQM
 16. Načela TQM u turizmu
 17. Faze u primeni TQM u turizmu
 18. Liderstvo kao faza procesa upravljanja kvalitetom u turizmu
 19. Programi obuke zaposlenih kompanije Marriott
 20. Organizacija kao faza procesa upravljanja kvalitetom u turizmu (konceptualni okvir funkcije kvaliteta)
 21. Kaizen versus TQM i menadžmentu inovacijama
 22. Model TQM prema EFQM
 23. Malkolm Baldrige National Quality Award
 24. Projekat Privredne komore Beograda „Beogradski kvalitet“
 25. Švajcarske nagrade za kvalitet u turizmu
 26. Osnovni ciljevi i elementi ISO standarda
 27. Uloga i cilj standarda ISO 9001 i ISO 9004
 28. Principi menadžmenta kvalitetom prema ISO 9000
 29. Faze u primeni menadžmenta kvalitetom prema ISO 9000
 30. Elementi modela menadžmenta kvalitetom zasnovanog na procesima
 31. Dokumentaciona osnova u poslovniku o kvalitetu
 32. Koje su najvažnije aktivnosti stalnog poboljšavanja?
 33. Aspekti za razvijanje uspešnog sistema kvaliteta prema ISO 9004
 34. Merenje i monitoring satisfakcije potrošača na osnovu ISO 9004
 35. Najvažnije koristi kroz primenu standarda ISO 9004
 36. Struktura EMS prema ISO 14001
 37. Principi rukovođenja najvišeg rukovodstva pri uvođenju ili poboljšavanju EMS
 38. Potencijalne koristi od uvođenja EMS
 39. Struktura upitnika za uvođenje ISO 14001 standarda
 40. Međunarodni vodeći principi za zaštitu životne sredine
 41. Tipovi preduzetnika u odnosu na eko-menadžment
 42. Tipovi preduzeća u odnosu na eko-menadžment
 43. Aktivnosti eko-menadžmenta po aspektima poslovanja u turističkom preduzeću
 44. Ekološki orijentisan marketing miks organizatora putovanja
III deo
 1. Šta je bencmarking i u čemu se sastoji njegova uloga i značaj?
 2. Razlozi za primenu bencmarkinga
 3. Koraci u primeni bencmarkinga
 4. Kriterijumi za izbor partnera za bencmarking
 5. Interni bencmarking
 6. Konkurentski bencmarking
 7. Funkcionalni (generički) bencmarking
 8. Ključne koristi od bencmarkinga
 9. Specificne vrste bencmarkinga u turizmu
 10. AHP kao metoda konkurentskog bencmarkinga
 11. Ključna područja bencmarkinga u turizmu
 12. Strategija kastomizacije turističkih usluga
 13. Vrste kastomizacije
 14. Primeri kastomizacije u turističkoj industriji
 15. Osnove za pozicioniranje u turizmu
 16. Primeri različitih strategija za pozicioniranje u turizmu
 17. Strategije repozicioniranja u turizmu
 18. Sadržaj i značaj kontrole kvaliteta u turizmu
 19. Elementi sistema kontrole
 20. Koraci u kontroli kvaliteta u turizmu
 21. Marketing kontrola kvaliteta
 22. Vrste kontrole u odnosu na vreme realizacije
 23. Obezbeđivanje kvaliteta turističkih usluga kroz kontrolni sistem
 24. Revizija marketing aktivnosti u sistemu kontrole kvaliteta
 25. Uloga i znacaj reklamacija u sistemu kontrole kvaliteta turističkih preduzeća
 26. Tipovi potrošača/turista u odnosu na nacin upucivanja reklamacija
 27. Koje korake obuhvata dizajniranje sistema upravljanja reklamacijama
 28. Blueprinting turističkih usluga
 29. Osnovni koraci u građenju blueprintinga turističkih usluga
 30. Strategije oporavka turističkih usluga